قالب:تجمع سكاني

{{{اسم_رسمي}}}
توثيق القالب[عرض] [عدل] [تاريخ] [مسح الكاش] [استخدامات]

تنبيه

This template can be used to produce an ويكيبيديا:دليل الأسلوب/صناديق المعلومات for human settlements (cities, towns, villages, communities) as well as other administrative districts, counties, provinces, etc. - in fact, any subdivision below the level of a country, for which {{ص.م بلد}} should be used. Available fields are described in the table below.

الاستخدام

Please verify that adding the template does not overlay, or get overlaid by, other templates on the article. Please test your changes with several skins and several browsers, and several browser window sizes.

 • Important: Please enter all numeric values in a raw, unformatted fashion. References are to be included in their respective section footnotes field. Numeric values that are not "raw" may create an "Expression error". Raw values will be automatically formatted by the template. If you find a raw value is not formatted in your usage of the template, please post a notice on the discussion page for this template.
 • Expression Error may also be caused when any coordinate parameter has a value, but one or more coordinate parameters are blank of invalid.


Complete Empty Syntax

{{تجمع سكاني
| اسم = 
| اسم_رسمي = 
| اسم_اصلي = 
| اسم_آخر = 
| نوع_مستوطنة = 
| translit_lang1 = 
| translit_lang1_type = 
| translit_lang1_type1 = 
| translit_lang1_info = 
| translit_lang1_type2 = 
| translit_lang1_info1 = 
| translit_lang1_type3 = 
| translit_lang1_info2 = 
| translit_lang1_type4 = 
| translit_lang1_info3 = 
| translit_lang1_type5 = 
| translit_lang1_info4 = 
| translit_lang1_type6 = 
| translit_lang1_info5 = 
| translit_lang1_info6 = 
| translit_lang2 = 
| translit_lang2_type = 
| translit_lang2_type1 = 
| translit_lang2_info = 
| translit_lang2_type2 = 
| translit_lang2_info1 = 
| translit_lang2_type3 = 
| translit_lang2_info2 = 
| translit_lang2_type4 = 
| translit_lang2_info3 = 
| translit_lang2_type5 = 
| translit_lang2_info4 = 
| translit_lang2_type6 = 
| translit_lang2_info5 = 
| translit_lang2_info6 = 
| image_skyline = 
| imagesize = 
| image_caption = 
| name = 
| official_name = 
| image_flag = 
| image_seal = 
| image_shield = 
| image_blank_emblem = 
| flag_size = 
| flag_link = 
| seal_size = 
| seal_link = 
| shield_size = 
| shield_link = 
| blank_emblem_size = 
| blank_emblem_link = 
| blank_emblem_type = 
| flag link = 
| official name = 
| seal link = 
| shield link = 
| nickname = 
| motto = 
| image_map = 
| mapsize = 
| map_caption = 
| image_map1 = 
| mapsize1 = 
| map_caption1 = 
| image_dot_map = 
| dot_mapsize = 
| dot_map_caption = 
| dot_x = 
| dot_y = 
| pushpin_map = 
| pushpin_label_position = 
| latm = 
| latNS = 
| latd = 
| longm = 
| longEW = 
| longd = 
| lats = 
| longs = 
| pushpin_mapsize = 
| pushpin_map_caption = 
| pushpin_map1 = 
| pushpin_label_position1 = 
| pushpin_mapsize1 = 
| pushpin_map_caption1 = 
| coor_type = 
| coordinates_type = 
| subdivision_type = 
| subdivision_name = 
| subdivision_type1 = 
| subdivision_name1 = 
| subdivision_type2 = 
| subdivision_name2 = 
| subdivision_type3 = 
| subdivision_name3 = 
| subdivision_type4 = 
| subdivision_name4 = 
| subdivision_type5 = 
| subdivision_name5 = 
| subdivision_type6 = 
| subdivision_name6 = 
| established_title = 
| established_date = 
| established_title1 = 
| established_date1 = 
| established_title2 = 
| established_date2 = 
| established_title3 = 
| established_date3 = 
| founder = 
| named_for = 
| seat = 
| seat_type = 
| parts = 
| p1 = 
| parts_type = 
| parts_style = 
| p2 = 
| p3 = 
| p4 = 
| p5 = 
| p6 = 
| p7 = 
| p8 = 
| p9 = 
| p10 = 
| p11 = 
| p12 = 
| p13 = 
| p14 = 
| p15 = 
| p16 = 
| p17 = 
| p18 = 
| p19 = 
| p20 = 
| p21 = 
| p22 = 
| p23 = 
| p24 = 
| p25 = 
| p26 = 
| p27 = 
| p28 = 
| p29 = 
| p30 = 
| p31 = 
| p32 = 
| p33 = 
| p34 = 
| p35 = 
| p36 = 
| p37 = 
| p38 = 
| p39 = 
| p40 = 
| p41 = 
| p42 = 
| p43 = 
| p44 = 
| p45 = 
| p46 = 
| p47 = 
| p48 = 
| p49 = 
| p50 = 
| government_type = 
| leader_title = 
| government_footnotes = 
| leader_name = 
| leader name = 
| leader_party = 
| leader_title1 = 
| leader_name1 = 
| leader name1 = 
| leader_title2 = 
| leader_name2 = 
| leader name2 = 
| leader_title3 = 
| leader_name3 = 
| leader name3 = 
| leader_title4 = 
| leader_name4 = 
| leader name4 = 
| area_total_km2 = 
| area_total_sq_mi = 
| area_total_dunam = 
| area_land_km2 = 
| area_land_sq_mi = 
| area_water_km2 = 
| area_water_sq_mi = 
| area_urban_km2 = 
| area_urban_sq_mi = 
| area_metro_km2 = 
| area_blank1_km2 = 
| area_metro_sq_mi = 
| area_blank1_sq_mi = 
| area_footnotes = 
| total_type = 
| population_metro = 
| population_urban = 
| settlement_type = 
| unit_pref = 
| area_magnitude = 
| area_water_percent = 
| area_blank1_title = 
| area_blank2_km2 = 
| area_blank2_sq_mi = 
| area_blank2_title = 
| elevation_m = 
| elevation_ft = 
| elevation_footnotes = 
| elevation_max_m = 
| elevation_max_ft = 
| elevation_min_m = 
| elevation_min_ft = 
| population_total = 
| population_blank1 = 
| population_blank2 = 
| population_as_of = 
| population_footnotes = 
| population_density_sq_mi = 
| population_density_km2 = 
| population_density_urban_sq_mi = 
| population_density_urban_km2 = 
| population_density_metro_sq_mi = 
| population_density_metro_km2 = 
| population_blank1_title = 
| population_density_blank1_km2 = 
| population_density_blank1_sq_mi = 
| population_blank2_title = 
| population_density_blank2_km2 = 
| population_density_blank2_sq_mi = 
| population_note = 
| timezone = 
| utc_offset = 
| timezone_DST = 
| utc_offset_DST = 
| postal_code_type = 
| postal_code = 
| postal2_code_type = 
| postal2_code = 
| area_code = 
| twin1 = 
| twin1_country = 
| twin2 = 
| twin2_country = 
| twin3 = 
| twin3_country = 
| twin4 = 
| twin4_country = 
| twin5 = 
| twin5_country = 
| twin6 = 
| twin6_country = 
| twin7 = 
| twin7_country = 
| blank_name = 
| blank_info = 
| blank1_name = 
| blank1_info = 
| blank2_name = 
| blank2_info = 
| blank3_name = 
| blank3_info = 
| blank4_name = 
| blank4_info = 
| blank5_name = 
| blank5_info = 
| blank6_name = 
| blank6_info = 
| footnotes = 
| website = 
| city_logo = 
| area_total = 
| area_land = 
| area_water = 
| TotalArea_sq_mi = 
| LandArea_sq_mi = 
| WaterArea_sq_mi = 
| area_urban = 
| UrbanArea_sq_mi = 
| area_metro = 
| MetroArea_sq_mi = 
| elevation = 
| population_density = 
| population_density_mi2 = 
| population_density_metro_mi2 = 
| population_density_urban_mi2 = 
}}

Basic Empty Syntax

For questions see the talk page.

{{تجمع سكاني
<!--See قالب:تجمع سكاني for additional fields that may be available-->
<!--See the Table at تجمع سكاني for all fields and descriptions of usage-->
<!-- Basic info ---------------->
|name          = <!-- at least one of the first two fields must be filled in -->
|nickname        = 
|settlement_type    = <!-- e.g. Town, Village, City, etc.-->
|total_type       = <!-- to set a non-standard label for total area and population rows -->
|motto         =
<!-- images and maps ----------->
|image_skyline     = 
|imagesize       = 
|image_caption     = 
|image_flag       = 
|flag_size       =
|image_seal       = 
|seal_size       =
|image_shield      = 
|shield_size      =
|image_blank_emblem   =
|blank_emblem_type   =
|blank_emblem_size   =
|image_map       = 
|mapsize        = 
|map_caption      = 
|image_map1       = 
|mapsize1        = 
|map_caption1      = 
|image_dot_map     =
|dot_mapsize      =
|dot_map_caption    =
|dot_x = |dot_y =
|pushpin_map      = <!-- the name of a location map as per http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Location_map -->
|pushpin_label_position = <!-- the position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
|pushpin_map_caption  =
|pushpin_mapsize    =
<!-- Location ------------------>
|subdivision_type    = <!--Country-->
|subdivision_name    = <!--the name of the country-->
|subdivision_type1   = 
|subdivision_name1   = 
|subdivision_type2   = 
|subdivision_name2   = 
<!-- Politics ----------------->
|government_footnotes  =
|government_type    =
|leader_title      =
|leader_name      = <!--add   (no-break space) to leader names to disable automatic links-->
|leader_title1     = 
|leader_name1      =
|established_title   = <!-- Settled -->
|established_date    = 
<!-- Area  --------------------->
|area_magnitude     = 
|unit_pref       = <!--Enter: Imperial, to display imperial before metric-->
|area_footnotes     =
|area_total_km2     = <!-- ALL fields with measurements are subject to automatic unit conversion-->
|area_land_km2     = <!--See table @ تجمع سكاني for details on unit conversion-->
|area_water_km2     =
|area_total_sq_mi    =
|area_land_sq_mi    =
|area_water_sq_mi    =
|area_water_percent   =
<!-- Elevation -------------------------->
|elevation_footnotes  = <!--for references: use <ref> tags-->
|elevation_m      = 
|elevation_ft      =
<!-- Population  ----------------------->
|population_as_of    =
|population_footnotes  =
|population_note    =
|population_total    =
|population_est     =
|pop_est_as_of     =
|population_density_km2 = <!--For automatic calculation, any density field may contain: auto -->
|population_density_sq_mi =
<!-- General information --------------->
|timezone1       = 
|utc_offset1      = 
|timezone1_DST     = 
|utc_offset1_DST    = 
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
<!-- Area/postal codes & others -------->
|postal_code_type    = <!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->
|postal_code      =
|area_code       =
|website        = 
|footnotes       = 
}} 

Microformat

علامات لغة ترميز النص الفائق التي ينتجها هذا القالب تتضمن صيغ إتش كرد المصغرة، مما يمكن الحواسيب من تجزئة أسماء الأماكن والمواضع. هذا يفيد في عنوان المكان إلى دفتر عناوين مثلا. ضمن صيغة إتش كرد توجد صيغة جيو التي تمكن من تجزئة الإحداثيات. وذلك يفيد في البحث عن المكان في خريطة مثلا.

قوالب فرعية

 • إذا كان للمكان تاريخ تأسيس أو افتتاح أو ما شابه، استعمل {{تاريخ بداية}}
 • إذا كان له عنوان في الإنترنت، استعمل {{مسار}}
 • إذا كان أحد هذين القالبين مستعملا في موضع ما فلا تحذف بأي حال


أصناف

 • إتش كرد تستعمل أصنافا للغة تعليم النص الفائق منها
 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard
 • جيو تستعمل {{إحداث}} وأصنافا منها
 • geo
 • latitude
 • longitude

دقة

 • عند إعطاء الإحداثيات، كلما كان المكان صغيرا وجب زيادة دقة الإحداثيات
 • لا تستعمل وسيط الاسم |name= في {{إحداث}}

مثال على الاستخدام

المدينة المنورة
—  مدينة  —
منظر عام للمسجد النبوي ومحيطه
منظر عام للمسجد النبوي ومحيطه
العلم المدينة المنورة
علم
Official seal of المدينة المنورة
شعار
اللقب: طيبة الطيبة
المدينة المنورة على خريطة السعودية
المدينة المنورة
المدينة المنورة
موقع المدينة المنورة بالنسبة للسعودية
الإحداثيات: 24°28′N 39°36′E / 24.467°N 39.600°E / 24.467; 39.600
مملكة  السعودية
المنطقة منطقة المدينة المنورة
التأسيس 1600 سنة قبل الهجرة النبوية
 - أمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود
المساحة
 - الكلية 66٬795٫7 ميل2 (173٬000 كم2)
الارتفاع 1٬995 قدم (608 م)
عدد السكان (2006)
 - المجموع 1٬300٬000
 - الكثافة السكانية 4٬838٫1/ميل2(1٬868/كم2)
منطقة زمنية توقيت الرياض الشتوي (غرينتش +3)
توقيت صيفي توقيت الرياض الصيفي (غرينتش +3)
الموقع الإلكتروني: أمانة منطقة المدينة المنورة
{{تجمع سكاني
|اسم          = المدينة المنورة
|nickname= '''طيبة الطيبة'''
|official_name     = المدينة المنورة
|نوع_مستوطنة      = مدينة
|motto         = 
|image_skyline     = Outsideofmasjeodolnabi7.JPG
|imagesize       = 270px
|image_caption     = منظر عام للمسجد النبوي ومحيطه
|image_flag       = Flag_of_Saudi_Arabia.svg 
|flag_size       =100بك
|image_seal       = Emblem of Saudi Arabia.svg 
|seal_size       =70بك
|pushpin_map      = السعودية
|pushpin_label_position =bottom
|pushpin_map_caption  = موقع المدينة المنورة بالنسبة للسعودية
<!-- Location ------------------>
|subdivision_type    = مملكة
|subdivision_name    = {{السعودية}}
|subdivision_type1   = المنطقة
|subdivision_name1   = [[منطقة المدينة المنورة]]
|subdivision_type2   = 
<!-- Politics ----------------->
|leader_title      = أمير
|leader_name      = [[عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود]]
|leader_title1     = 
|leader_name1      =
|established_title   = التأسيس
|established_date    = 1600 سنة قبل الهجرة النبوية
|established_title2   = <!-- Incorporated (town) -->
|established_date2   = 
|established_title3   = <!-- Incorporated (city) -->
|established_date3   =
<!-- Area  --------------------->
|area_magnitude     = 
|unit_pref        =Imperial
|area_footnotes      =
|area_total_km2      = 173000 
<!-- Population  ----------------------->
|population_as_of        =2006
|population_footnotes      =
|population_note        =
|population_total        = 1,300,000
|population_density_km2     =1868
|population_blank1_title    =Ethnicities
|population_blank1       =
|population_blank2_title    =Religions
|population_blank2       =
<!-- General information --------------->
|timezone        =توقيت الرياض الشتوي
|utc_offset       = +3 
|timezone_DST      =توقيت الرياض الصيفي
|utc_offset_DST     =+3 
|latd=24 |latm=28 |lats= |latNS=N
|longd=39 |longm=36 |longs= |longEW=E|coordinates_display=#
|elevation_footnotes  = <!--for references: use <ref> </ref> tags-->
|elevation_m      = 	608
|elevation_ft      = 1,995
<!-- Area/postal codes & others -------->
|website        = [http://www.amana-md.gov.sa/Pages/Home.aspx '''أمانة منطقة المدينة المنورة''']
|footnotes       = 
}}