BulbgraphOnOff.gif

مرحبا EGalvez (WMF) ، وأهلاً و سهلاً بك في ويكيبيديا . هذه بعض الروابط التي قد تكون مفيدة لك:إذا كان لديك استفسار أو احتجت لمساعدة فتفضل إلى قاعة الشاي . وأخيراً، لا تنس توقيع رسائلك في صفحات النقاش بالضغط على Insert-signature حيث ستتحول تلقائياً عند حفظ الصفحة الى اسم المستخدم والتاريخ .

-- موسى الحداد (أُرحب بمساعدتك في أي وقت، لذا لا تردد في ترك رسالة) 17:34، 20 مارس 2014 (ت ع م)ردّ[ردّ]

Placeholder for multilingual subjectعدل

{{subst:#switch:{{subst:CONTENTLANG}}|it=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="it" dir="ltr">
Ciao! La Fondazione Wikimedia chiede il tuo parere con un sondaggio. Vorremmo sapere se stiamo sostenendo efficacemente il tuo lavoro all'interno e all'esterno del mondo wiki, e come possiamo cambiare o migliorare le cose in futuro. Le opinioni che condividi influiranno direttamente sull'attuale e futuro lavoro della Fondazione Wikimedia. Sei stato selezionato in modo casuale per partecipare a questo sondaggio poiché vorremmo ascoltare l'opinione della tua comunità Wikimedia. Il sondaggio è disponibile in diverse lingue e necessita tra i venti e i quaranta minuti per essere completato.
 
<big>'''[https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ABs6WwrDHzAeLr?aud=AE&prj=ar&edc=1&prjedc=ar1 Inizia il sondaggio adesso!]'''</big>

È possibile trovare maggiori informazioni sul progetto in [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/About_CE_Insights|questa pagina]]. Il sondaggio è ospitato da un servizio terzo ed è regolamentato dalla seguente [[:foundation:Community_Engagement_Insights_2018_Survey_Privacy_Statement|informativa sulla privacy]] (in inglese). Visita la nostra [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/Frequently_asked_questions|pagina delle domande più frequenti]] per avere maggiori informazioni sul sondaggio. Se necessiti ulteriore aiuto o se non vuoi ricevere future comunicazioni su questo sondaggio, invia una email attraverso la funzionalità InviaEmail a [[:m:Special:EmailUser/EGalvez_(WMF)|EGalvez (WMF)]] per essere rimosso dalla lista.

Grazie! --[[:m:User:EGalvez (WMF)|EGalvez (WMF)]] ([[:m:User talk:EGalvez (WMF)|talk]]) 18:07, 10 January 2017 (UTC)
</div>|ja=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="ja" dir="ltr">
こんにちは。ウィキメディア財団ではこの調査で、あなたのご意見を伺いたいと思っています。この調査を通じて、どうすればあなたのウィキ上での、あるいはウィキ外での活動を支援できるのか、将来にむけて改善をしていけるのか考えようとしています。 いただきましたご意見は直接、今後のウィキメディア財団の活動に影響を与えるものとなります。あなたがこの調査の対象として無作為に選ばれたのは、私たちがあなたのいるウィキメディアコミュニティからの生のご意見をお聞きしたいと考えているためです。 この調査は様々な言語で提供されており、所要時間は20分から40分の間です。
 
<big>'''[https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ABs6WwrDHzAeLr?aud=AE&prj=ar&edc=1&prjedc=ar1 調査に参加してくださるようお願いします。]'''</big>

本調査のさらなる情報が[[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/About_CE_Insights|プロジェクトページ]]にあります。ウィキメディア財団があなたのような編集者を手助けするのにあなたのフィードバックがどのように役立つかご覧ください。 この調査は第三者機関が運営しており、[[:foundation:Community_Engagement_Insights_2018_Survey_Privacy_Statement|個人情報に関する宣言]](
英語)に準拠します。 この調査に関するさらなる情報は、私たちの[[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/Frequently_asked_questions|よくある質問と回答のページ]]をご覧ください。 <span class="mw-translate-fuzzy">さらにお手伝いを必要とする場合、または本調査に関する今後のご連絡の停止 (オプトアウト) をご希望の場合は、[[:m:Special:EmailUser/EGalvez_(WMF)|EGalvez (WMF)]]までウィキメールをご送信ください。ご希望なら連絡リストから除外します。</span>

皆さまのご協力に心から感謝いたします。 --[[:m:User:EGalvez (WMF)|EGalvez (WMF)]] ([[:m:User talk:EGalvez (WMF)|talk]]) 18:07, 10 January 2017 (UTC)
</div>|fr=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="fr" dir="ltr">
Bonjour ! La Fondation Wikimédia vous demande votre avis dans une enquête. Nous souhaitons savoir si nous répondons bien à vos attentes dans votre travail sur les wikis et à l’extérieur, et ce que nous pouvons faire pour améliorer les choses à l’avenir. Les opinions que vous partagez affecteront directement le travail actuel et futur de la Fondation Wikimédia. Vous avez été choisi·e au hasard pour répondre à l’enquête, car nous souhaitons obtenir des informations de la part de votre communauté Wikimédia. Le questionnaire est disponible dans différentes langues et requiert entre 20 et 40 minutes pour être complété.
 
<big>'''[https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ABs6WwrDHzAeLr?aud=AE&prj=ar&edc=1&prjedc=ar1 Répondez-y maintenant !]'''</big>

Vous pouvez trouver davantage d’informations concernant cette enquête [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/About_CE_Insights|sur la page du projet]] et voir comment vos retours aident la Fondation Wikimédia à prendre en charge des contributeurs comme vous. Cette enquête est hébergée par un service tiers et régie par cette [[:foundation:Community_Engagement_Insights_2018_Survey_Privacy_Statement|déclaration de confidentialité]] (en anglais). Visitez notre [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/Frequently_asked_questions|page des questions fréquentes]] pour trouver plus d’informations sur cette enquête. Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, ou désirez vous désabonner des communications futures au sujet de cette enquête, envoyez un courrier électronique via la fonctionnalité EmailUser à [[:m:Special:EmailUser/EGalvez_(WMF)|EGalvez (WMF)]] pour être supprimé·e de la liste.

Merci ! --[[:m:User:EGalvez (WMF)|EGalvez (WMF)]] ([[:m:User talk:EGalvez (WMF)|talk]]) 18:07, 10 January 2017 (UTC)
</div>|pl=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="pl" dir="ltr">
Witaj! Wikimedia Foundation prosi Cię o wyrażenie opinii w ankiecie. Chcemy wiedzieć jak dobrze wspomagamy Twoją pracę na i poza wiki oraz jak możemy zmienić lub ulepszyć różne kwestie w przyszłości. Opinie, którymi się podzielisz, bezpośrednio wpłyną na obecne i przyszłe prace Wikimedia Foundation. Zostałeś losowo wybrany do wzięcia udziału w tej ankiecie, tak, jak chcielibyśmy wysłuchać Twojej społeczności Wikimedia. Ta ankieta jest dostępna w różnych językach i zajmie między 20 a 40 minut.
 
<big>'''[https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ABs6WwrDHzAeLr?aud=AE&prj=ar&edc=1&prjedc=ar1 Weź udział w ankiecie teraz!]'''</big>

Możesz dowiedzieć się więcej na temat tej ankiety [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/About_CE_Insights|na stronie projektu]]. Zobacz jak Twoje zdanie pomaga Wikimedia Foundation wspierać edytujących takich jak Ty. Ta ankieta jest hostowana przez zewnętrzny serwis i podlega [[:foundation:Community_Engagement_Insights_2018_Survey_Privacy_Statement|temu oświadczeniu prywatności]] (po angielsku). Odwiedź naszą [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/Frequently_asked_questions|stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami]], aby znaleźć więcej informacji na temat tego badania. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy lub chcesz wypisać się z przyszłych prób komunikacji, wyślij e-mail poprzez funkcję wysyłania e-maili do użytkownika, do [[:m:Special:EmailUser/EGalvez_(WMF)|EGalvez (WMF)]], aby usunął Cię z listy.

Dziękujemy! --[[:m:User:EGalvez (WMF)|EGalvez (WMF)]] ([[:m:User talk:EGalvez (WMF)|talk]]) 18:07, 10 January 2017 (UTC)
</div>|uk=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="uk" dir="ltr">
Привіт! Фонд Вікімедіа просить вас пройти опитування. Ми хочемо знати, чи достатньо підтримуємо вашу роботу у вікі і поза ними, а також як ми можемо змінити чи покращити все на майбутнє. Ваша думка безпосередньо вплине на поточну і майбутню роботу Фонду Вікімедіа. Вас було випадково вибрано для проходження цього опитування, оскільки ми хочемо почути голос вашої спільноти Вікімедіа. Опитування доступне різними мовами і займе від 20 до 40 хвилин.
 
<big>'''[https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ABs6WwrDHzAeLr?aud=AE&prj=ar&edc=1&prjedc=ar1 Пройдіть опитування зараз!]'''</big>

Ви можете дізнатися більше про це опитування [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/About_CE_Insights|на сторінці проекту]] і подивитися, як ваш відгук допомагає Фонду Вікімедіа підтримувати таких редакторів, як ви. Це опитування розміщене у третьої сторони і підлягає їхньому [[:foundation:Community_Engagement_Insights_2018_Survey_Privacy_Statement|положенню про конфіденційність]] (англійською). Будь ласка, зайдіть на нашу [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/Frequently_asked_questions|сторінку частих запитань]], щоб дізнатися про це опитування більше. Якщо вам потрібна додаткова допомога або ж ви хочете відмовитися від подальших повідомлень щодо цього опитування, напишіть [[:m:Special:EmailUser/EGalvez_(WMF)|EGalvez (WMF)]], скориставшись можливістю «написати листа користувачеві», і вас буде вилучено зі списку.

Дякуємо! --[[:m:User:EGalvez (WMF)|EGalvez (WMF)]] ([[:m:User talk:EGalvez (WMF)|talk]]) 18:07, 10 January 2017 (UTC)
</div>|nl=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="nl" dir="ltr">
Hallo! De Wikimedia Foundation vraagt om je feedback in een enquête. We willen weten hoe goed we jouw werk op en buiten de wiki's ondersteunen, en hoe we bepaalde dingen kunnen veranderen of verbeteren in de toekomst. De mening die je met ons deelt, zal directe invloed hebben op het huidige en toekomstige werk van de Wikimedia Foundation. Jij werd willekeurig geselecteerd voor deze enquête, en we willen graag input ontvangen van jouw Wikimediagemeenschap. De enquête is beschikbaar in meerdere talen, en zal ongeveer 20 tot 40 minuten in beslag nemen.
 
<big>'''[https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ABs6WwrDHzAeLr?aud=AE&prj=ar&edc=1&prjedc=ar1 Neem nu deel aan het onderzoek!]'''</big>

Meer informatie over deze enquête is beschikbaar [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/About_CE_Insights|op de projectpagina]]; daar lees je ook hoe je feedback de Wikimedia Foundation helpt om bewerkers zoals jijzelf te helpen. De enquête wordt gehost door een derde partij; ons [[:foundation:Community_Engagement_Insights_2018_Survey_Privacy_Statement|privacy statement]] (Engels) is van toepassing. Op de pagina met [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/Frequently_asked_questions|veelgestelde vragen]] vind je meer informatie over deze enquête. Als je hulp nodig hebt, of als je je wil afmelden van toekomstige berichten over deze enquête, stuur dan een e-mail naar [[:m:Special:EmailUser/EGalvez_(WMF)|EGalvez (WMF)]] via de 'E-mail een gebruiker' functie.

Hartelijk dank! --[[:m:User:EGalvez (WMF)|EGalvez (WMF)]] ([[:m:User talk:EGalvez (WMF)|talk]]) 18:07, 10 January 2017 (UTC)
</div>|ru=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="ru" dir="ltr">
Привет! Фонд Викимедиа проводит опрос, чтобы узнать, насколько хорошо мы поддерживаем вас в вики-проектах и вне их, а также что нам стоит улучшить или изменить в будущем. Ваше мнение напрямую повлияет на текущую и будущую работу Фонда Викимедиа. Вы были выбраны случайным образом для участия в этом опросе, так как мы хотим услышать мнения из вашего сообщества Викимедиа. Этот опрос доступен на разных языках, и его заполнение займёт от 20
до 40 минут.
 
<big>'''[https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ABs6WwrDHzAeLr?aud=AE&prj=ar&edc=1&prjedc=ar1 Примите участие в опросе прямо сейчас!]'''</big>

[[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/About_CE_Insights|На странице проекта]] вы можете узнать о нём подробнее и увидеть, как ваши ответы и отзывы помогают Фонду Викимедиа поддерживать таких редакторов, как вы. Этот опрос проводится с участием сторонней компании и регулируется их [[:foundation:Community_Engagement_Insights_2018_Survey_Privacy_Statement|политикой конфиденциальности и персональной информации]] (на английском языке). Дополнительную информацию об этом опросе вы можете найти на нашей [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/Frequently_asked_questions|странице Часто задаваемых вопросов]]. Если вам необходима дополнительная помощь или если вы хотите перестать получать сообщения, связанные с этим опросом, отправьте письмо [[:m:Special:EmailUser/EGalvez_(WMF)|EGalvez (WMF)]] через вики-почту (функция «Письмо участнику»).

Спасибо! --[[:m:User:EGalvez (WMF)|EGalvez (WMF)]] ([[:m:User talk:EGalvez (WMF)|talk]]) 18:07, 10 January 2017 (UTC)
</div>|de=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr">
Hallo! Die Wikimedia Foundation braucht dein Feedback in einer Umfrage. Wir möchten wissen, wie gut wir dich in deiner Arbeit für unsere Projekte online und offline unterstützen. Was können wir tun, um diese Unterstützung zukünftig zu verändern oder zu verbessern? Deine Beurteilung wird direkten Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Arbeit der Wikimedia Foundation haben. Du bist zufällig ausgewählt worden an dieser Umfrage teilzunehmen und wir freuen und darauf, etwas aus deiner Wikimedia-Community zu hören. Die Umfrage ist in unterschiedlichen Sprachen verfügbar und nimmt zwischen 20 und 40 Minuten deiner Zeit in Anspruch.
 
<big>'''[https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ABs6WwrDHzAeLr?aud=AE&prj=ar&edc=1&prjedc=ar1 Nimm jetzt an der Umfrage teil!]'''</big>

Du kannst mehr Informationen über diese Umfrage [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/About_CE_Insights|auf der Projektseite]] finden und sehen, wie dein Feedback der Wikimedia Foundation hilft, Benutzer wie dich zu unterstützen. Die Umfrage wird von einem externen Anbieter durchgeführt, es gelten diese [[:foundation:Community_Engagement_Insights_2018_Survey_Privacy_Statement|Datenschutzbestimmungen]] (englisch). Besuche unsere [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/Frequently_asked_questions|FAQ-Seite]] um mehr Informationen zu dieser Umfrage zu erhalten. Wenn du zusätzliche Hilfe benötigst oder dich von zukünftigen Mitteilungen über diese Umfrage abmelden möchtest, sende eine E-Mail über die EmailUser-Funktion an [[:m:Special:EmailUser/EGalvez_(WMF)|EGalvez (WMF)]], um dich aus der Liste zu entfernen.

Danke! --[[:m:User:EGalvez (WMF)|EGalvez (WMF)]] ([[:m:User talk:EGalvez (WMF)|talk]]) 18:07, 10 January 2017 (UTC)
</div>|pt=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="pt" dir="ltr">
Olá! A Fundação Wikimedia gostaria de seus comentários numa pesquisa. Queremos saber como estamos em apoiar seu trabalho nas wikis e fora delas, bem como se devemos modificar ou melhorar alguns temas no futuro. As opiniões por você compartilhadas afetarão diretamente no trabalho atual e futuro da Fundação. Escolhemos você aleatoriamente para essa pesquisa por querermos saber mais acerca da sua comunidade. A pesquisa estará disponível em vários idiomas, e levará entre 20 e 40 minutos.
 
<big>'''[https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ABs6WwrDHzAeLr?aud=AE&prj=ar&edc=1&prjedc=ar1 Participe da pesquisa!]'''</big>

Você pode encontrar mais informações sobre essa pesquisa [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/About_CE_Insights|na página do projeto]] e ver como seus comentários ajudam a Wikimedia Foundation a dar suporte a editores como você. <span class="mw-translate-fuzzy">Essa pesquisa está sendo organizada por um serviço de terceiros, e administrada por esta [[:foundation:Community_Engagement_Insights_2018_Survey_Privacy_Statement|declaração de privacidade]] (em inglês).</span> Por favor, visite nossa [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/Frequently_asked_questions|página de perguntas frequentes]] (em inglês) para saber mais sobre essa pesquisa. Para ajuda adicional ou para cancelar o recebimento de futuras mensagens sobre essa pesquisa, envie um email através do recurso EmailUser por [[:m:Special:EmailUser/EGalvez_(WMF)|EGalvez (WMF)]].

Obrigado! --[[:m:User:EGalvez (WMF)|EGalvez (WMF)]] ([[:m:User talk:EGalvez (WMF)|talk]]) 18:07, 10 January 2017 (UTC)
</div>|#default=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="en" dir="ltr">
Hello! The Wikimedia Foundation is asking for your feedback in a survey. We want to know how well we are supporting your work on and off wiki, and how we can change or improve things in the future. The opinions you share will directly affect the current and future work of the Wikimedia Foundation. You have been randomly selected to take this survey as we would like to hear from your Wikimedia community. The survey is available in various languages and will take between 20 and 40 minutes.
 
<big>'''[https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ABs6WwrDHzAeLr?aud=AE&prj=ar&edc=1&prjedc=ar1 Take the survey now!]'''</big>

You can find more information about this survey [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/About_CE_Insights|on the project page]] and see how your feedback helps the Wikimedia Foundation support editors like you. This survey is hosted by a third-party service and governed by this [[:foundation:Community_Engagement_Insights_2018_Survey_Privacy_Statement|privacy statement]] (in English). Please visit our [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/Frequently_asked_questions|frequently asked questions page]] to find more information about this survey. If you need additional help, or if you wish to opt-out of future communications about this survey, send an email through EmailUser feature to [[:m:Special:EmailUser/EGalvez_(WMF)|EGalvez (WMF)]] to remove you from the list.

Thank you! --[[:m:User:EGalvez (WMF)|EGalvez (WMF)]] ([[:m:User talk:EGalvez (WMF)|talk]]) 18:07, 10 January 2017 (UTC)
</div>|ar=<div class="plainlinks mw-content-rtl" lang="ar" dir="rtl">
مرحبا! تطلب مؤسسة ويكيميديا منك أن تقدم آرائك وملاحظاتك في استبيان. نود أن نعلم مستوى الدعم الذي نقدمه لعملك على مواقع الويكي وخارجها وكيف يمكننا تغيير أو تحسين الأمور في المستقبل. سوف تؤثر الآراء التي سوف تشاركها معنا مباشرة على العمل القائم والمقبل داخل مؤسسة ويكيميديا. لقد وقع عليك الاختيار عشوائيا كي تشارك في هذا الاستبيان حيث أننا نرغب في أن نسمع لرأي مجتمع ويكيميديا الخاص بك. الاستبيان متاح بعدة لغات وسوف يستغرق حوالي 20 إلى 40 دقيقة.
 
<big>'''[https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ABs6WwrDHzAeLr?aud=AE&prj=ar&edc=1&prjedc=ar1 اجب على الاستبيان الآن!]'''</big>

يمكنك أن تطلع على المزيد من المعلومات عن هذا الاستبيان [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/About_CE_Insights|على صفحة المشروع]] ورؤية كيف تساعد آرائك وملاحظاتك مؤسسة ويكيميديا في تقديم المساندة إلى المحررين الآخرين. يستضيف هذا الاستبيان جهة أخرى مقدمة للخدمات ولديها [[:foundation:Community_Engagement_Insights_2018_Survey_Privacy_Statement|بيان خصوصية]] ينظم عملها (باللغة الإنجليزية) يرجى زيارة [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/Frequently_asked_questions|صفحة الأسئلة الشائعة]] لتتعرف على المزيد من المعلومات عن هذا الاستبيان. لو احتجت للمزيد من المساعدة، أو لو رغبت في عدم تلقي رسائل أخرى في المستقبل تتعلق بهذا الاستبيان، يمكنك أن ترسل رسالة بريد إلكتروني مستخدما خاصية إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مستخدم إلى [[:m:Special:EmailUser/EGalvez_(WMF)|EGalvez (WMF)]] كي يرفع اسمك من القائمة.

شكرا لك! --[[:m:User:EGalvez (WMF)|EGalvez (WMF)]] ([[:m:User talk:EGalvez (WMF)|talk]]) 18:07, 10 January 2017 (UTC)
</div>|zh=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="zh" dir="ltr">
您好。维基媒体基金会希望您可以在这场调查中写下您的反馈。我们需要知道,我们是如何为您的线上和线下维基工作提供帮助和支持。 您分享的意见将直接影响维基媒体基金会目前和未来的发展。您已经被我们随机抽到来参加这次调查,我们想听听您所在的维基社群的声音。 这次调查提供了各种语言供参加者参与。完成此次调查预计要20到40分钟。
 
<big>'''[https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ABs6WwrDHzAeLr?aud=AE&prj=ar&edc=1&prjedc=ar1 现在就去参与调查!]'''</big>

您可以[[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/About_CE_Insights|在项目页面]]找到更多有关此调查的信息,并查看您的反馈如何帮助维基媒体基金会支持像您一样的编辑者。 此调查由第三方网站托管,并受此[[:foundation:Community_Engagement_Insights_2018_Survey_Privacy_Statement|隐私声明]](只有英语版)制约。 如果对这次调查有疑惑的,请参阅我们的[[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/Frequently_asked_questions|常见问题解疑页面]]。 如果您需要其他帮助或者希望退訂此次调查的訊息,请透過電郵用戶(EmailUser)功能发电子邮件到[[:m:Special:EmailUser/EGalvez_(WMF)|EGalvez (WMF)]]。

十分感谢您的参与! --[[:m:User:EGalvez (WMF)|EGalvez (WMF)]] ([[:m:User talk:EGalvez (WMF)|talk]]) 18:07, 10 January 2017 (UTC)
</div>|es=<div class="plainlinks mw-content-ltr" lang="es" dir="ltr">
¡Hola! La Fundación Wikimedia está pidiendo por su retroalimentación en una encuesta. Queremos saber qué tan bien estamos apoyando su trabajo dentro y fuera de wiki, y cómo podemos cambiar o mejorar las cosas en el futuro. Las opiniones que comparta, afectarán directamente al trabajo actual y futuro de la Fundación Wikimedia. Ha sido elegido aleatoriamente para hacer esta encuesta en tanto nos gustaría saber más acerca de su Comunidad Wikimedia. La encuesta está disponible en varios idiomas y le tomará entre 20 y 40 minutos completarla.
 
<big>'''[https://wikimedia.qualtrics.com/jfe/form/SV_5ABs6WwrDHzAeLr?aud=AE&prj=ar&edc=1&prjedc=ar1 ¡Haga la encuesta ahora!]'''</big>

Puede encontrar más información sobre [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/About_CE_Insights|este proyecto]] y ver como su retroalimentación ayuda la Fundación apoyar editores como usted. Esta encuesta está a cargo de un servidor externo y regida por esta [[:foundation:Community_Engagement_Insights_2018_Survey_Privacy_Statement|declaración de privacidad]]. Por favor visite nuestra [[m:Special:MyLanguage/Community_Engagement_Insights/Frequently_asked_questions|página de preguntas frecuentes]] para obtener más información sobre esta encuesta. Si necesita ayuda adicional o si quisiera excluirse de futuras comunicaciones sobre esta encuesta, por favor envíe un e-mail por la herramienta EmailUser a [[:m:Special:EmailUser/EGalvez_(WMF)|EGalvez (WMF)]]

¡Gracias! --[[:m:User:EGalvez (WMF)|EGalvez (WMF)]] ([[:m:User talk:EGalvez (WMF)|talk]]) 18:07, 10 January 2017 (UTC)
</div>}} ~~~~~

شارك خبراتك وآرائك وملاحظاتك معنا بصفتك ويكيميدي في هذا الاستبيان العالميعدل

10:04، 29 مارس 2018 (ت ع م)

شارك خبراتك وآرائك وملاحظاتك معنا بصفتك ويكيميدي في هذا الاستبيان العالميعدل

10:26، 29 مارس 2018 (ت ع م)

شارك خبراتك وآرائك وملاحظاتك معنا بصفتك ويكيميدي في هذا الاستبيان العالميعدل

MediaWiki message delivery (نقاش) 16:23، 29 مارس 2018 (ت ع م)ردّ[ردّ]

شارك خبراتك وآرائك وملاحظاتك معنا بصفتك ويكيميدي في هذا الاستبيان العالميعدل

WMF Surveys, 16:43، 29 مارس 2018 (ت ع م)ردّ[ردّ]

شارك خبراتك وآرائك وملاحظاتك معنا بصفتك ويكيميدي في هذا الاستبيان العالميعدل

, 16:59، 29 مارس 2018 (ت ع م)

شارك خبراتك وآرائك وملاحظاتك معنا بصفتك ويكيميدي في هذا الاستبيان العالميعدل

WMF Surveys, 17:05، 29 مارس 2018 (ت ع م)ردّ[ردّ]

تذكير: يرجى مشاركة آرائك وملاحظاتك في استبيان ويكيميديا هذاعدل

WMF Surveys, 00:20، 13 أبريل 2018 (ت ع م)ردّ[ردّ]

آرائكم وملاحظاتكم تهمنا: تذكير أخير للمشاركة في استبيان ويكيميديا العامعدل

WMF Surveys, 00:11، 20 أبريل 2018 (ت ع م)ردّ[ردّ]

De resultaten van de wereldwijde Wikimedia-enquête van 2018 zijn beschikbaarعدل

19:12، 1 أكتوبر 2018 (ت ع م)

グローバルに行った2018年ウィキメディア調査の結果を公表عدل

19:14، 1 أكتوبر 2018 (ت ع م)

Results from global Wikimedia survey 2018 are publishedعدل

19:22، 1 أكتوبر 2018 (ت ع م)

لقد نشرنا نتائج استبيان ويكيميديا العام لسنة 2018عدل

19:27، 1 أكتوبر 2018 (ت ع م)

Die Ergebnisse der globalen Wikimedia-Umfrage 2018 wurden veröffentlicht.عدل

19:32، 1 أكتوبر 2018 (ت ع م)

Los resultados de la encuesta global Wikimedia del 2018 están publicadosعدل

19:36، 1 أكتوبر 2018 (ت ع م)

Los resultados de la encuesta global Wikimedia del 2018 están publicadosعدل

19:41، 1 أكتوبر 2018 (ت ع م)

Les résultats de l’étude mondiale Wikimédia pour 2018 sont publiésعدل

19:44، 1 أكتوبر 2018 (ت ع م)

I risultati del sondaggio globale Wikimedia 2018 sono stati pubblicatiعدل

19:46، 1 أكتوبر 2018 (ت ع م)

グローバルに行った2018年ウィキメディア調査の結果を公表عدل

19:49، 1 أكتوبر 2018 (ت ع م)

Os resultados da enquete global de Wikimedia para 2018 são publicadosعدل

19:51، 1 أكتوبر 2018 (ت ع م)

De resultaten van de wereldwijde Wikimedia-enquête van 2018 zijn beschikbaarعدل

19:54، 1 أكتوبر 2018 (ت ع م)

De resultaten van de wereldwijde Wikimedia-enquête van 2018 zijn beschikbaarعدل

19:55، 1 أكتوبر 2018 (ت ع م)

Опубликованы результаты глобального опроса Викимедиа в 2018 году.عدل

19:58، 1 أكتوبر 2018 (ت ع م)

全域维基媒体调查2018年的结果发布عدل

19:59، 1 أكتوبر 2018 (ت ع م)