مستخدمة:Sandra Hanbo/ملعب3

مقالات للإنشاء
ترقيم العنصر في ويكي بيانات اسم المقالة باللغة الأجنبية اسم المقالة باللغة العربية اسم المستخدم تاريخ الحجز حالة المقالة
1 d:Q11242475 Mickey Slim
2 [[d:Q417134|d:Q417134 Chlordane
3 [[d:Q423892|d:Q423892 Chlordecone
4 [[d:Q15522191|d:Q15522191 J. Gordon Edwards
5 [[d:Q423992|d:Q423992 Dieldrin
6 [[d:Q417891|d:Q417891 Heptachlor
7 [[d:Q409054|d:Q409054 Aldrin
8 [[d:Q424208|d:Q424208 Endosulfan
9 [[d:Q423354|d:Q423354 Endrin
10 [[d:Q414594|d:Q414594 Polychlorinated naphthalene
11 [[d:Q6445839|d:Q6445839 Beta-Hexachlorocyclohexane
12 [[d:Q409682|d:Q409682 Hexachlorobenzene
13 [[d:Q419578|d:Q419578 Mirex
14 [[d:Q414350|d:Q414350 Decamethylcyclopentasiloxane
15 [[d:Q420301|d:Q420301 Hexabromocyclododecane
16 [[d:Q6390473|d:Q6390473 Kenneth Mellanby
17 [[d:Q57162340|d:Q57162340 Pentabromodiphenyl ether
18 [[d:Q5333900|d:Q5333900 Ecotoxicity
19 [[d:Q2531708|d:Q2531708 Polychlorinated dibenzofurans
20 [[d:Q416393|d:Q416393 Hexachlorobutadiene
21 [[d:Q5204705|d:Q5204705 DDT in New Zealand
22 [[d:Q7168161|d:Q7168161 Perfluorononanoic acid
23 [[d:Q219894|d:Q219894 Zone Rouge
24 [[d:Q10860138|d:Q10860138 Alpha-Hexachlorocyclohexane
25 [[d:Q4688492|d:Q4688492 Aerotoxic Association
26 [[d:Q7168165|d:Q7168165 Perfluorooctanesulfonyl fluoride
27 [[d:Q425468|d:Q425468 Pentachlorobenzene
28 [[d:Q2126611|d:Q2126611 Health effects of radon
29 [[d:Q1149618|d:Q1149618 Toxic equivalency factor
30 [[d:Q16012566|d:Q16012566 William Bleloch
31 [[d:Q16749713|d:Q16749713 Journal of Toxicology and Environmental Health
32 [[d:Q17152205|d:Q17152205 Effects of oil exposure on wildlife
33 [[d:Q17100507|d:Q17100507 Early Life Stage test
34 [[d:Q18358931|d:Q18358931 Simultaneously extracted metals and acid-volatile sulfide
35 [[d:Q18344639|d:Q18344639 Microtox bioassay
36 [[d:Q30314029|d:Q30314029 Toxic abortion
37 [[d:Q2013804|d:Q2013804 Octamethylcyclotetrasiloxane
38 [[d:Q1554304|d:Q1554304 Predicted no-effect concentration
39 [[d:Q28136340|d:Q28136340 Lead–crime hypothesis
40 [[d:Q85769574|d:Q85769574 Integrated risk information system
41 [[d:Q110654|d:Q110654 Sea balls
42 [[d:Q3726418|d:Q3726418 Environmental Toxicology and Chemistry
43 [[d:Q85770039|d:Q85770039 Irwin screen
44 [[d:Q2296909|d:Q2296909 Society of Environmental Toxicology and Chemistry
45 [[d:Q27262652|d:Q27262652 DFDT
46 [[d:Q85751282|d:Q85751282 Centre for Radiation
47 [[d:Q29711591|d:Q29711591 CYP6G1
48 [[d:Q1977980|d:Q1977980 Octanol-water partition coefficient
49 [[d:Q26833878|d:Q26833878 Perfluorohexanesulfonic acid
50 [[d:Q7171495|d:Q7171495 Pesticide misuse
51 [[d:Q421729|d:Q421729 Iodomethane
52 [[d:Q161465|d:Q161465 1,2-Dibromo-3-chloropropane
53 [[d:Q7574859|d:Q7574859 Special review
54 [[d:Q3376298|d:Q3376298 Pesticide Action Network
55 [[d:Q17014135|d:Q17014135 Attractive toxic sugar baits
56 [[d:Q16249179|d:Q16249179 Cesar's Last Fast
57 [[d:Q18356895|d:Q18356895 Olfactory toxicity in fish
58 [[d:Q19882371|d:Q19882371 Valiya Chirakulla Pakshikal
59 [[d:Q48801155|d:Q48801155 Pesticide standard value
60 [[d:Q105561052|d:Q105561052 Pesticide refuge area
61 [[d:Q109968152|d:Q109968152 Pesticide incidents in the San Joaquin Valley
62 [[d:Q7979338|d:Q7979338 Weed of cultivation
63 [[d:Q910044|d:Q910044 Mothball
64 [[d:Q5139112|d:Q5139112 Coca eradication
65 [[d:Q2741865|d:Q2741865 Prill
66 [[d:Q1427580|d:Q1427580 Flavr Savr
67 [[d:Q3272059|d:Q3272059 Réunion Island ornate day gecko
68 [[d:Q420891|d:Q420891 Piperonyl butoxide
69 [[d:Q7316310|d:Q7316310 Restricted use pesticide
70 [[d:Q17146716|d:Q17146716 Organic lawn management
71 [[d:Q7339239|d:Q7339239 Roach bait
72 [[d:Q5463257|d:Q5463257 Fly spray
73 [[d:Q412010|d:Q412010 Fenvalerate
74 [[d:Q420098|d:Q420098 Imidacloprid
75 [[d:Q4693694|d:Q4693694 Agracetus
76 [[d:Q434239|d:Q434239 ATC code P03
77 [[d:Q5171729|d:Q5171729 Corngate
78 [[d:Q7735158|d:Q7735158 The Frankenfood Myth
79 [[d:Q7079365|d:Q7079365 Office of the Gene Technology Regulator
80 [[d:Q6947133|d:Q6947133 Mycoherbicide
81 [[d:Q208043|d:Q208043 Lar gibbon
82 [[d:Q2800151|d:Q2800151 Sesamex
83 [[d:Q6553500|d:Q6553500 Methazole
84 [[d:Q4693958|d:Q4693958 Agricultural emissions research levy
85 [[d:Q419406|d:Q419406 Allyl isothiocyanate
86 [[d:Q7492432|d:Q7492432 Sheep dip
87 [[d:Q421204|d:Q421204 Alachlor
88 [[d:Q408652|d:Q408652 Atrazine
89 [[d:Q252398|d:Q252398 Árpád Pusztai
90 [[d:Q423065|d:Q423065 Chloropicrin
91 [[d:Q2331631|d:Q2331631 Monsanto Canada Inc v Schmeiser
92 [[d:Q63088093|d:Q63088093 Aldicarb
93 [[d:Q415933|d:Q415933 Fipronil
94 [[d:Q7489831|d:Q7489831 Shark repellent
95 [[d:Q6860468|d:Q6860468 Milorganite
96 [[d:Q4189826|d:Q4189826 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution
97 [[d:Q2194382|d:Q2194382 Captan
98 [[d:Q5736070|d:Q5736070 Herbicidal warfare
99 [[d:Q2352401|d:Q2352401 Peat swamp forest
100 [[d:Q408234|d:Q408234 Hexazinone
101 [[d:Q421789|d:Q421789 Xanthone
102 [[d:Q16887803|d:Q16887803 Lumax
103 [[d:Q424662|d:Q424662 Picloram
104 [[d:Q412933|d:Q412933 Lufenuron
105 [[d:Q411273|d:Q411273 Chlortoluron
106 [[d:Q6482510|d:Q6482510 Lampricide
107 [[d:Q5380203|d:Q5380203 Enteric fermentation
108 [[d:Q7181399|d:Q7181399 Phenoxy herbicide
109 [[d:Q302204|d:Q302204 Glufosinate
110 [[d:Q411542|d:Q411542 Iprodione
111 [[d:Q10860983|d:Q10860983 Hexachloroacetone
112 [[d:Q2329841|d:Q2329841 Methoprene
113 [[d:Q209467|d:Q209467 2-Phenylphenol
114 [[d:Q419732|d:Q419732 Acetochlor
115 [[d:Q7830397|d:Q7830397 Toxicity class
116 [[d:Q7543868|d:Q7543868 SmartFresh
117 [[d:Q5102919|d:Q5102919 Chlorbenside
118 [[d:Q3595308|d:Q3595308 Hindustan Insecticides
119 [[d:Q426475|d:Q426475 Chlorfenapyr
120 [[d:Q2187383|d:Q2187383 Clomazone
121 [[d:Q1667767|d:Q1667767 International Year of Deserts and Desertification
122 [[d:Q775326|d:Q775326 Golden mantella
123 [[d:Q425389|d:Q425389 DCMU
124 [[d:Q418031|d:Q418031 Azinphos-methyl
125 [[d:Q10751490|d:Q10751490 Foliar feeding
126 [[d:Q1408226|d:Q1408226 Fertigation
127 [[d:Q419946|d:Q419946 6-Benzylaminopurine
128 [[d:Q522817|d:Q522817 Larvicide
129 [[d:Q4827274|d:Q4827274 Auxigro
130 [[d:Q387790|d:Q387790 Great Green Wall
131 [[d:Q861425|d:Q861425 2006 Southeast Asian haze
132 [[d:Q14319351|d:Q14319351 Bt cotton
133 [[d:Q3774857|d:Q3774857 Phytotoxicity
134 [[d:Q4698151|d:Q4698151 Air Pollution Index
135 [[d:Q6974885|d:Q6974885 National Pest Plant Accord
136 [[d:Q413089|d:Q413089 Pyriproxyfen
137 [[d:Q1014257|d:Q1014257 Ammonium sulfamate
138 [[d:Q6951386|d:Q6951386 N-Octyl bicycloheptene dicarboximide
139 [[d:Q2514843|d:Q2514843 Critical relative humidity
140 [[d:Q59851226|d:Q59851226 Ryanodine
141 [[d:Q4592792|d:Q4592792 1997 Southeast Asian haze
142 [[d:Q175560|d:Q175560 Dwarf pufferfish
143 [[d:Q3777220|d:Q3777220 The Future of Food
144 [[d:Q5266374|d:Q5266374 DevGen
145 [[d:Q2779034|d:Q2779034 Dioxathion
146 [[d:Q27157659|d:Q27157659 Dimethyldithiocarbamate
147 [[d:Q7201481|d:Q7201481 Plant Genetic Systems
148 [[d:Q423314|d:Q423314 3-Amino-1,2,4-triazole
149 [[d:Q4770868|d:Q4770868 Ant chalk
150 [[d:Q7995658|d:Q7995658 White oil
151 [[d:Q5985133|d:Q5985133 Ice-minus bacteria
152 [[d:Q7756780|d:Q7756780 The Pesticide Question
153 [[d:Q1073622|d:Q1073622 Great Green Wall (China)
154 [[d:Q898877|d:Q898877 Piscicide
155 [[d:Q2896817|d:Q2896817 Benzoylurea
156 [[d:Q412423|d:Q412423 Cyromazine
157 [[d:Q902225|d:Q902225 Neonicotinoid
158 [[d:Q409598|d:Q409598 Metolachlor
159 [[d:Q416160|d:Q416160 Simazine
160 [[d:Q422991|d:Q422991 Metrifonate
161 [[d:Q252666|d:Q252666 Seed treatment
162 [[d:Q7279803|d:Q7279803 Rackmax
163 [[d:Q7395027|d:Q7395027 SUPERthrive
164 [[d:Q413481|d:Q413481 Hydramethylnon
165 [[d:Q7569306|d:Q7569306 Southeast Asian haze
166 [[d:Q5265606|d:Q5265606 Detection of genetically modified organisms
167 [[d:Q7834831|d:Q7834831 Transplastomic plant
168 [[d:Q2276150|d:Q2276150 Bernhard's mantella
169 [[d:Q943919|d:Q943919 Cowan's mantella
170 [[d:Q2277148|d:Q2277148 Blue-legged mantella
171 [[d:Q2275287|d:Q2275287 Black-eared mantella
172 [[d:Q2274037|d:Q2274037 Beautiful mantella
173 [[d:Q2276155|d:Q2276155 Green mantella
174 [[d:Q27988374|d:Q27988374 Platypelis tsaratananaensis
175 [[d:Q1194811|d:Q1194811 Tana River red colobus
176 [[d:Q420695|d:Q420695 Chloramine-T
177 [[d:Q5459755|d:Q5459755 Flit gun
178 [[d:Q415666|d:Q415666 Methyl cyanoformate
179 [[d:Q3054317|d:Q3054317 Controlled-release fertiliser
180 [[d:Q7636194|d:Q7636194 Sulfentrazone
181 [[d:Q7249739|d:Q7249739 Prometon
182 [[d:Q3658248|d:Q3658248 Livestock's Long Shadow
183 [[d:Q27286608|d:Q27286608 Indoxacarb
184 [[d:Q2868667|d:Q2868667 Asulam
185 [[d:Q161645|d:Q161645 MPP+
186 [[d:Q9322984|d:Q9322984 Roundup Ready
187 [[d:Q6026475|d:Q6026475 Indoor residual spraying
188 [[d:Q5999723|d:Q5999723 Illinois Soil Nitrogen Test
189 [[d:Q7105328|d:Q7105328 Oryza longistaminata
190 [[d:Q6692987|d:Q6692987 Low-carbon diet
191 [[d:Q7162617|d:Q7162617 Penetrant (biochemical)
192 [[d:Q5464087|d:Q5464087 Fogger
193 [[d:Q7084409|d:Q7084409 Old MacDonald Had a Farm (short story)
194 [[d:Q7451385|d:Q7451385 Sentricon
195 [[d:Q1380756|d:Q1380756 Pesticide application
196 [[d:Q7701343|d:Q7701343 Tephrosin
197 [[d:Q7880342|d:Q7880342 Ultra-low volume
198 [[d:Q10860679|d:Q10860679 TFM (piscicide)
199 [[d:Q3922685|d:Q3922685 Project 112
200 [[d:Q258799|d:Q258799 4-Phenylthiosemicarbazide
201 [[d:Q419355|d:Q419355 Clothianidin
202 [[d:Q415867|d:Q415867 Pirimiphos-methyl
203 [[d:Q416120|d:Q416120 Procymidone
204 [[d:Q3026533|d:Q3026533 Dichlofenthion
205 [[d:Q411435|d:Q411435 Terbuthylazine
206 [[d:Q408345|d:Q408345 Bromoxynil
207 [[d:Q4803950|d:Q4803950 Metsulfuron-methyl
208 [[d:Q137615|d:Q137615 Lygodactylus williamsi
209 [[d:Q5358536|d:Q5358536 Electropositive shark repellent
210 [[d:Q7736041|d:Q7736041 The Gene Revolution
211 [[d:Q5281129|d:Q5281129 Dirty dairying
212 [[d:Q424851|d:Q424851 Esfenvalerate
213 [[d:Q415111|d:Q415111 Dinoseb
214 [[d:Q5090458|d:Q5090458 Chemical equator
215 [[d:Q412432|d:Q412432 Metam sodium
216 [[d:Q413507|d:Q413507 Propanil
217 [[d:Q3028201|d:Q3028201 Dimethenamid
218 [[d:Q5462806|d:Q5462806 Fluorenol
219 [[d:Q15252716|d:Q15252716 Mega Rice Project
220 [[d:Q7920853|d:Q7920853 Veracevine
221 [[d:Q413488|d:Q413488 Chlorophacinone
222 [[d:Q2645488|d:Q2645488 Crimidine
223 [[d:Q414584|d:Q414584 Bensulide
224 [[d:Q7617802|d:Q7617802 Stobrum
225 [[d:Q2112916|d:Q2112916 Propachlor
226 [[d:Q3486870|d:Q3486870 SmartStax
227 [[d:Q7134455|d:Q7134455 Paradox of the pesticides
228 [[d:Q5445591|d:Q5445591 Fertilizer burn
229 [[d:Q3258793|d:Q3258793 Loline alkaloid
230 [[d:Q5532893|d:Q5532893 Genetically modified food in the United States
231 [[d:Q4614781|d:Q4614781 2009 Southeast Asian haze
232 [[d:Q5187959|d:Q5187959 Crop weed
233 [[d:Q3754412|d:Q3754412 Copper pesticide
234 [[d:Q7554961|d:Q7554961 Soil sterilant
235 [[d:Q4914689|d:Q4914689 Bioactive paper
236 [[d:Q6018952|d:Q6018952 Index of pesticide articles
237 [[d:Q6901670|d:Q6901670 Monolinuron
238 [[d:Q7798724|d:Q7798724 Thujaplicin
239 [[d:Q168065|d:Q168065 Propargite
240 [[d:Q5201320|d:Q5201320 Cythioate
241 [[d:Q6908737|d:Q6908737 Mootral
242 [[d:Q5270219|d:Q5270219 Diacetylverrucarol
243 [[d:Q5867854|d:Q5867854 History of fertilizer
244 [[d:Q5532939|d:Q5532939 Genetically modified wheat
245 [[d:Q5532936|d:Q5532936 Genetically modified rice
246 [[d:Q3905626|d:Q3905626 Pyriprole
247 [[d:Q7398820|d:Q7398820 Saflufenacil
248 [[d:Q2079440|d:Q2079440 Chlorobenzilate
249 [[d:Q6804254|d:Q6804254 Meat & Livestock Australia
250 [[d:Q4982032|d:Q4982032 Genetically modified brinjal
251 [[d:Q795452|d:Q795452 BASF Plant Science
252 [[d:Q239942|d:Q239942 Amflora
253 [[d:Q5251675|d:Q5251675 Deforestation in Borneo
254 [[d:Q17152803|d:Q17152803 Genetically modified canola
255 [[d:Q7843281|d:Q7843281 Triphenyltin compounds
256 [[d:Q1573150|d:Q1573150 Karrikin
257 [[d:Q3382072|d:Q3382072 Herbicide safener
258 [[d:Q18479302|d:Q18479302 Mevinphos
259 [[d:Q5187953|d:Q5187953 Crop oil
260 [[d:Q7129627|d:Q7129627 Pan Britannica Industries
261 [[d:Q5205729|d:Q5205729 DNA Plant Technology
262 [[d:Q6822502|d:Q6822502 Metaflumizone
263 [[d:Q3510925|d:Q3510925 Kadethrin
264 [[d:Q4250382|d:Q4250382 AquAdvantage salmon
265 [[d:Q16209048|d:Q16209048 Coated urea
266 [[d:Q5532938|d:Q5532938 Genetically modified tomato
267 [[d:Q4698357|d:Q4698357 Air pollution in Malaysia
268 [[d:Q5103141|d:Q5103141 Chlorophenoxy herbicide
269 [[d:Q5323980|d:Q5323980 EQ-53
270 [[d:Q4694222|d:Q4694222 Agrobiology
271 [[d:Q4392804|d:Q4392804 Benthiocarb
272 [[d:Q1040678|d:Q1040678 Thiamethoxam
273 [[d:Q2825863|d:Q2825863 Pusztai affair
274 [[d:Q6037222|d:Q6037222 Insect growth regulator
275 [[d:Q5445568|d:Q5445568 Fertilaid
276 [[d:Q4945741|d:Q4945741 Borlaug Global Rust Initiative
277 [[d:Q6469021|d:Q6469021 Lactofen
278 [[d:Q7201544|d:Q7201544 Plant tissue test
279 [[d:Q3028468|d:Q3028468 Dinotefuran
280 [[d:Q416283|d:Q416283 Thiacloprid
281 [[d:Q424939|d:Q424939 Diflubenzuron
282 [[d:Q7830463|d:Q7830463 Toxophore
283 [[d:Q4604538|d:Q4604538 2005 Malaysian haze
284 [[d:Q1024538|d:Q1024538 CULTAN Fertilization
285 [[d:Q125986|d:Q125986 Tebuthiuron
286 [[d:Q4782563|d:Q4782563 AquaBounty Technologies
287 [[d:Q6902499|d:Q6902499 Monsanto Co. v. Geertson Seed Farms
288 [[d:Q411950|d:Q411950 Butachlor
289 [[d:Q209345|d:Q209345 Chloroacetamide
290 [[d:Q5445589|d:Q5445589 Fertilizer subsidies in Sub-Saharan Africa
291 [[d:Q6528372|d:Q6528372 Leptospermone
292 [[d:Q3396432|d:Q3396432 Imazapic
293 [[d:Q408770|d:Q408770 Forchlorfenuron
294 [[d:Q3484058|d:Q3484058 Silvicide
295 [[d:Q5435335|d:Q5435335 Farinomalein
296 [[d:Q7076759|d:Q7076759 Octasulfur
297 [[d:Q904901|d:Q904901 Chlorpropham
298 [[d:Q5462798|d:Q5462798 Fluometuron
299 [[d:Q4747304|d:Q4747304 Ammonium nonanoate
300 [[d:Q409390|d:Q409390 Mesotrione
301 [[d:Q209222|d:Q209222 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
302 [[d:Q17092331|d:Q17092331 Imprelis
303 [[d:Q7936492|d:Q7936492 Vistive Gold
304 [[d:Q3455846|d:Q3455846 Genetically modified food in the European Union
305 [[d:Q421520|d:Q421520 Benfluralin
306 [[d:Q414023|d:Q414023 Nitrofen
307 [[d:Q855280|d:Q855280 Bialaphos
308 [[d:Q7830400|d:Q7830400 Toxicity label
309 [[d:Q6804556|d:Q6804556 Mechanical weed control
310 [[d:Q7097126|d:Q7097126 Operation Haze
311 [[d:Q5387964|d:Q5387964 Ericaceous fertilizer
312 [[d:Q5465328|d:Q5465328 Food Fray
313 [[d:Q7116932|d:Q7116932 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase inhibitor
314 [[d:Q5102926|d:Q5102926 Chlorflurazole
315 [[d:Q4903816|d:Q4903816 Bicyclo(2.2.1)heptane-2-carbonitrile
316 [[d:Q7809268|d:Q7809268 Tirpate
317 [[d:Q421506|d:Q421506 Chlormephos
318 [[d:Q423860|d:Q423860 Chlormequat
319 [[d:Q4746454|d:Q4746454 Aminocyclopyrachlor
320 [[d:Q1430589|d:Q1430589 Flufenacet
321 [[d:Q421450|d:Q421450 Metribuzin
322 [[d:Q5103231|d:Q5103231 Chlorthiophos
323 [[d:Q7692088|d:Q7692088 Tebufenozide
324 [[d:Q135445|d:Q135445 (Z)-9-Tricosene
325 [[d:Q1226713|d:Q1226713 Dinoterb
326 [[d:Q302171|d:Q302171 Pyrazophos
327 [[d:Q5473865|d:Q5473865 Fosthietan
328 [[d:Q2514069|d:Q2514069 Isopropylmethylpyrazolyl dimethylcarbamate
329 [[d:Q3054030|d:Q3054030 Endothall
330 [[d:Q14804408|d:Q14804408 Methoxyethylmercuric acetate
331 [[d:Q7049198|d:Q7049198 Arctic Apples
332 [[d:Q7115921|d:Q7115921 Oxydisulfoton
333 [[d:Q5013577|d:Q5013577 CP-40294
334 [[d:Q4637033|d:Q4637033 4'-Aminopropiophenone
335 [[d:Q1286435|d:Q1286435 Thiofanox
336 [[d:Q7181408|d:Q7181408 Phenthoate
337 [[d:Q15303948|d:Q15303948 Imazaquin
338 [[d:Q6422844|d:Q6422844 Knockdown resistance
339 [[d:Q2007270|d:Q2007270 EPN (insecticide)
340 [[d:Q15269728|d:Q15269728 Ryanoid
341 [[d:Q5955367|d:Q5955367 Hydroprene
342 [[d:Q793533|d:Q793533 Azamethiphos
343 [[d:Q7041263|d:Q7041263 Nithiazine
344 [[d:Q148937|d:Q148937 Bentazon
345 [[d:Q17038819|d:Q17038819 Holistic management (agriculture)
346 [[d:Q3259062|d:Q3259062 Séralini affair
347 [[d:Q16985033|d:Q16985033 Bowman v. Monsanto Co.
348 [[d:Q17090796|d:Q17090796 Monsanto Technology LLC v Cefetra BV and Others
349 [[d:Q2285563|d:Q2285563 Crop desiccation
350 [[d:Q13416874|d:Q13416874 Fluroxypyr
351 [[d:Q13503130|d:Q13503130 2013 Southeast Asian haze
352 [[d:Q14566721|d:Q14566721 Sulfoxaflor
353 [[d:Q22965505|d:Q22965505 Aquatic weed harvester
354 [[d:Q16932950|d:Q16932950 StarLink corn recall
355 [[d:Q17118920|d:Q17118920 Pollen drift
356 [[d:Q32855363|d:Q32855363 Cupiennin
357 [[d:Q424830|d:Q424830 Bifenox
358 [[d:Q17150045|d:Q17150045 Stamicarbon
359 [[d:Q424814|d:Q424814 Dazomet
360 [[d:Q17048468|d:Q17048468 Tree credits
361 [[d:Q16000330|d:Q16000330 Soil defertilisation
362 [[d:Q1434245|d:Q1434245 Fluridone
363 [[d:Q15922005|d:Q15922005 The End of Eden
364 [[d:Q16733537|d:Q16733537 Genetically modified food in Ghana
365 [[d:Q17155942|d:Q17155942 Pesticide research
366 [[d:Q17157226|d:Q17157226 Pesticide degradation
367 [[d:Q17082419|d:Q17082419 Isobutylidenediurea
368 [[d:Q1900206|d:Q1900206 Novaluron
369 [[d:Q17073330|d:Q17073330 Cyantraniliprole
370 [[d:Q2677285|d:Q2677285 Isoxaben
371 [[d:Q16992611|d:Q16992611 Enlist Weed Control System
372 [[d:Q18153277|d:Q18153277 GMO Answers
373 [[d:Q18110931|d:Q18110931 Central Soil Salinity Research Institute
374 [[d:Q17513664|d:Q17513664 2014 Oregon Ballot Measure 92
375 [[d:Q18349236|d:Q18349236 5-Hydroxy-2(5H)-furanone
376 [[d:Q18343741|d:Q18343741 Genetically modified food in Hawaii
377 [[d:Q25037994|d:Q25037994 Manure tea
378 [[d:Q18907302|d:Q18907302 Soil compaction (agriculture)
379 [[d:Q19847987|d:Q19847987 The Monsanto Years
380 [[d:Q3395980|d:Q3395980 Genetically modified potato
381 [[d:Q20488570|d:Q20488570 SPEARpesticides
382 [[d:Q25043590|d:Q25043590 Plunge dip
383 [[d:Q21188483|d:Q21188483 Monsanto Co. v. Rohm and Haas Co.
384 [[d:Q20972187|d:Q20972187 2015 Southeast Asian haze
385 [[d:Q15487139|d:Q15487139 Bornean rhinoceros
386 [[d:Q285594|d:Q285594 Tebufenpyrad
387 [[d:Q24005057|d:Q24005057 Gregory V. Jones
388 [[d:Q25047467|d:Q25047467 Coalition for Safe Affordable Food
389 [[d:Q24907679|d:Q24907679 Safe and Accurate Food Labeling Act of 2015
390 [[d:Q9384499|d:Q9384499 Insecticide Resistance Action Committee
391 [[d:Q25057861 Genetically modified sugar beet
392 [[d:Q23581542|d:Q23581542 List of genetically modified crops
393 [[d:Q23023604|d:Q23023604 Transboundary Haze Pollution Act 2014
394 [[d:Q23582282|d:Q23582282 Organised Crime Act 2015
395 [[d:Q17300229|d:Q17300229 Flubendiamide
396 [[d:Q24908383|d:Q24908383 2016 Malaysian haze
397 [[d:Q25105002|d:Q25105002 Pesticide detection kit
398 [[d:Q3012266|d:Q3012266 2,2-Dichloropropionic acid
399 [[d:Q821238|d:Q821238 Lake Fúquene
400 [[d:Q425807|d:Q425807 Spirodiclofen
401 [[d:Q55631279|d:Q55631279 Realizing Increased Photosynthetic Efficiency
402 [[d:Q28448170|d:Q28448170 Let Them Eat Precaution
403 [[d:Q28135449|d:Q28135449 Peak farmland
404 [[d:Q106030539|d:Q106030539 Buprofezin
405 [[d:Q28135811|d:Q28135811 Public Law 114-214
406 [[d:Q27159154|d:Q27159154 Uniconazole
407 [[d:Q3027939|d:Q3027939 Diprogulic acid
408 [[d:Q28457222|d:Q28457222 2,5-Dimethoxy-p-cymene
409 [[d:Q30589403|d:Q30589403 Environmental impact of pig farming
410 [[d:Q30314340|d:Q30314340 Genetic Literacy Project
411 [[d:Q29018009|d:Q29018009 United States herbicidal warfare research
412 [[d:Q421476|d:Q421476 Linuron
413 [[d:Q1968056|d:Q1968056 Thidiazuron
414 [[d:Q11325911|d:Q11325911 Norfolk four-course system
415 [[d:Q39048045|d:Q39048045 2017 Southeast Asian haze
416 [[d:Q2685527|d:Q2685527 Spirotetramat
417 [[d:Q48775571|d:Q48775571 Phenylpyrazole insecticides
418 [[d:Q42291484|d:Q42291484 Fernhurst Research Station
419 [[d:Q426485|d:Q426485 Folpet
420 [[d:Q48804772|d:Q48804772 People's Movement to Stop Haze
421 [[d:Q2787491|d:Q2787491 Flufenoxuron
422 [[d:Q4328316|d:Q4328316 Flonicamid
423 [[d:Q2301181|d:Q2301181 Chlorantraniliprole
424 [[d:Q27291746|d:Q27291746 Pyribenzoxim
425 [[d:Q55099209|d:Q55099209 Plant Protection Limited
426 [[d:Q55231711|d:Q55231711 Methyldichlorophosphine
427 [[d:Q27117859|d:Q27117859 Dibenzoylhydrazine
428 [[d:Q470910|d:Q470910 Amidrazone
429 [[d:Q30285756 Arcadia Biosciences ]]
430 [[d:Q15841049|d:Q15841049 Prodiamine
431 [[d:Q17189276|d:Q17189276 Cyanobacterin
432 [[d:Q55612172|d:Q55612172 GABAA receptor negative allosteric modulator
433 [[d:Q3188873|d:Q3188873 Jules Reiset
434 [[d:Q55227768|d:Q55227768 Roland Victor Norris
435 [[d:Q27155651|d:Q27155651 Butroxydim
436 [[d:Q60741370|d:Q60741370 Glyphosate-based herbicides
437 [[d:Q60741836|d:Q60741836 DMH-11 Mustard
438 [[d:Q687543|d:Q687543 Dmitry Pryanishnikov
439 [[d:Q55720029|d:Q55720029 Horace E. Stockbridge
440 [[d:Q18821865|d:Q18821865 Robert Warington (agricultural chemist, born 1838)
441 [[d:Q65091624|d:Q65091624 Neem-coated urea
442 [[d:Q63950371|d:Q63950371 Planetary health diet
443 [[d:Q65080555|d:Q65080555 GM Crops & Food
444 [[d:Q62083192|d:Q62083192 Claud Mackenzie Hutchinson
445 [[d:Q424848|d:Q424848 Cyanazine
446 [[d:Q63914227|d:Q63914227 2010 Southeast Asian haze
447 [[d:Q65064936|d:Q65064936 Sufficient similarity
448 [[d:Q85752879|d:Q85752879 Climate-smart agriculture
449 [[d:Q66310618|d:Q66310618 Special Report on Climate Change and Land
450 [[d:Q1995523|d:Q1995523 Triflumuron
451 [[d:Q85752897|d:Q85752897 Climate change and agriculture in the United States
452 [[d:Q27463661|d:Q27463661 Desnitro-imidacloprid
453 [[d:Q27279888|d:Q27279888 Lotilaner
454 [[d:Q96394599|d:Q96394599 N-Nitrosoglyphosate
455 [[d:Q88590741|d:Q88590741 Odette L. Shotwell
456 [[d:Q93357940|d:Q93357940 Environmental impact of cannabis cultivation
457 [[d:Q5850062|d:Q5850062 Ethylene as a plant hormone
458 [[d:Q5559321|d:Q5559321 Henry P. Armsby
459 [[d:Q104851555|d:Q104851555 Jeevamrutha
460 [[d:Q818194|d:Q818194 Nereistoxin
461 [[d:Q27247713|d:Q27247713 Pyroxasulfone
462 [[d:Q104855904|d:Q104855904 Fertiliser use in Nepal
463 [[d:Q22807800|d:Q22807800 Fomesafen
464 [[d:Q209173|d:Q209173 2,4,5-Trichlorophenol
465 [[d:Q104880514|d:Q104880514 Wasp dope
466 [[d:Q1907417|d:Q1907417 Vinyl sulfone
467 [[d:Q27273672|d:Q27273672 N-(n-butyl)thiophosphoric triamide
468 [[d:Q9357659|d:Q9357659 Tetrachlorodinitroethane
469 [[d:Q69755156|d:Q69755156 Phenyl phosphorodiamidate
470 [[d:Q27089387|d:Q27089387 Methylene diurea
471 [[d:Q27106421|d:Q27106421 Dimethylene triurea
472 [[d:Q82862540|d:Q82862540 Crotonylidene diurea
473 [[d:Q27155704|d:Q27155704 Spinetoram
474 [[d:Q27156995|d:Q27156995 Fluazifop
475 [[d:Q2642646|d:Q2642646 Clethodim
476 [[d:Q55721539|d:Q55721539 Edward Hopkins Jenkins
477 [[d:Q26882721|d:Q26882721 Broflanilide
478 [[d:Q27283540|d:Q27283540 Indaziflam
479 [[d:Q27269041|d:Q27269041 Butafenacil
480 [[d:Q341945|d:Q341945 Aclonifen
481 [[d:Q107185469|d:Q107185469 Bratus (tree)
482 [[d:Q107111436|d:Q107111436 Yin Yuzhen
483 [[d:Q61931046|d:Q61931046 2Blades
484 [[d:Q677933|d:Q677933 Maleic hydrazide
485 [[d:Q107189275|d:Q107189275 Ethylene signaling pathway
486 [[d:Q27121287|d:Q27121287 1,4-Dimethylnaphthalene
487 [[d:Q27276475|d:Q27276475 Sarolaner
488 [[d:Q107619124|d:Q107619124 Agricultural weed syndrome
489 [[d:Q2394026|d:Q2394026 Tribenuron
490 [[d:Q107659276|d:Q107659276 Landsupport
491 [[d:Q110721779|d:Q110721779 Kathleen Lewis (chemist)
492 [[d:Q82001572|d:Q82001572 Bis(trifluoromethyl) disulfide
493 [[d:Q424796|d:Q424796 Chlorsulfuron

النباتاتعدل

ترقيم العنصر في ويكي بيانات اسم المقالة باللغة الأجنبية اسم المقالة باللغة العربية اسم المستخدم تاريخ الحجز حالة المقالة
1 [[d:Q15516519|d:Q15516519 Acis tingitana أسيس تينغيتانا
2 [[d:Q104097836|d:Q104097836 Acis trichophylla أسيس تريكوفيلا
3 [[d:Q4694285|d:Q4694285 Agrostis nebulosa أجروستيس السديم
4 [[d:Q98141602|d:Q98141602 Wangenheimia وانجينهايميا
5 [[d:Q17633171|d:Q17633171 Tetraena fontanesii هرم فونتانيسي
6 [[d:Q21397266|d:Q21397266 Tetraclinis ترانكلينيس
7 [[d:Q159836|d:Q159836 Linaria bipartita ليناريا بيبارتيتا
8 [[d:Q9089650|d:Q9089650 Lapiedra لابيدرا
9 [[d:Q4115410|d:Q4115410 Linaria maroccana ليناريا مغربية
10 [[d:Q17414787|d:Q17414787 Mairetis حمحمية ميروتيس
11 [[d:Q891029|d:Q891029 Salvia interrupta قصعين انتروبتا
12 [[d:Q17727443|d:Q17727443 Digitalis cedretorum قمعية سيدروتوروم
13 [[d:Q50991488|d:Q50991488 Digitalis transiens قمعية عابرة
14 [[d:Q10314695|d:Q10314695 Kremeriella
15 [[d:Q10876810|d:Q10876810 Bromus intermedius
16 [[d:Q1101159|d:Q1101159 Leucanthemum paludosum
17 [[d:Q11701082|d:Q11701082 Goniolimon tataricum
18 [[d:Q12955908|d:Q12955908 Cotoneaster granatensis
19 [[d:Q13091238|d:Q13091238 Tetraclinis
20 [[d:Q1314826|d:Q1314826 Anacamptis morio subsp. longicornu
21 [[d:Q13420132|d:Q13420132 Wangenheimia
22 [[d:Q15454223|d:Q15454223 Paeonia algeriensis
23 [[d:Q15485803|d:Q15485803 Sedum multiceps
24 [[d:Q15571165|d:Q15571165 Polycarpon polycarpoides
25 [[d:Q15572483|d:Q15572483 Iris tingitana
26 [[d:Q159431|d:Q159431 Galium tricornutum
27 [[d:Q159959|d:Q159959 Melica ciliata
28 [[d:Q161153|d:Q161153 Anacamptis morio
29 [[d:Q1623976|d:Q1623976 Galium elongatum
30 [[d:Q163083|d:Q163083 Iris spuria
31 [[d:Q1672765|d:Q1672765 Iris planifolia
32 [[d:Q1910634|d:Q1910634 Rindera
33 [[d:Q20720963|d:Q20720963 Iris spuria subsp. maritima
34 [[d:Q220715|d:Q220715 [[:en:Quercus rotundifolia|d:Quercus rotundifolia
35 [[d:Q2363630|d:Q2363630 Santolina rosmarinifolia
36 [[d:Q23978710|d:Q23978710 Malva subovata
37 [[d:Q2610311|d:Q2610311 Agropyropsis
38 [[d:Q2714475|d:Q2714475 Coriaria myrtifolia
39 [[d:Q3576134|d:Q3576134 Zostera noltii
40 [[d:Q3608999|d:Q3608999 Sternbergia colchiciflora
41 [[d:Q3767493|d:Q3767493 Succowia
42 [[d:Q3890933|d:Q3890933 West Saharan montane xeric woodlands
43 [[d:Q4210109|d:Q4210109 Callipeltis
44 [[d:Q4891049|d:Q4891049 Berberis hispanica
45 [[d:Q5231523|d:Q5231523 Galium divaricatum
46 [[d:Q5952340|d:Q5952340 Hyacinthoides cedretorum
47 [[d:Q6053242|d:Q6053242 Orobanche latisquama
48 [[d:Q6117352|d:Q6117352 Salix pedicellata
49 [[d:Q7135657|d:Q7135657 Parapholis incurva
50 [[d:Q732933|d:Q732933 Ligustrum lucidum
51 [[d:Q841785|d:Q841785 Carex punctata
52 [[d:Q87305986|d:Q87305986 Patzkea
53 [[d:Q9023007|d:Q9023007 Lithodora fruticosa
54 [[d:Q931138|d:Q931138 Ophrys tenthredinifera
55 [[d:Q977558|d:Q977558 Vulpia bromoides
56 [[d:Q98081738|d:Q98081738 Carex paui

مقالات للتطويرعدل

مقالات عامةعدل

اسم المقالة باللغة العربية اسم المستخدم تاريخ الحجز حالة المقالة
محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية
طاقة شمسية مركزة
محطة أفورار لتحويل الطاقة
مخطط المغرب الأخضر
الطاقة المتجددة في المغرب
الطاقة الريحية في المغرب
تغير المناخ في المغرب
أيمن الشرقاوي
نباتات المغرب
الحياة البرية في المغرب
الطاقة المتجددة في الجزائر
الطاقة المتجددة في العراق
الطاقة المتجددة في السعودية
الطاقة المتجددة في البلدان النامية

كائنات حيةعدل

اسم المقالة باللغة العربية اسم المستخدم تاريخ الحجز حالة المقالة
أولاد جلال (غنم)
عقرب فلسطين الأصفر
كاسر الجوز القبائلي
الحياة البرية في الجزائر
لوريا فورموسا
العنكبوت المتدحرج

النباتاتعدل

اسم المقالة باللغة العربية اسم المستخدم تاريخ الحجز حالة المقالة
أسل بصيلي
فستوكة جلدية
لحلاح كوباني
طرخشقون مخزني
لسان منحني
حور راجف
زعتر شائع
حلبوب معمر
رباطية لانتانية
حشيشة القزاز
نرجس رقيق
أغروستيس قشتالي
قيقب أوبالي
أثل فرنسي
سرو صحراوي
كتان الزهور
شوح نوميدي
رومولية عمودية
قندول شعري
خمان أسود
رجل الطير المزروع
لافترية فصلية
غابات البحر المتوسط والغابات
صنوبر بحري
أثل عديم الأوراق
سنط سعيد
خرفار صغير
غابات البحر الأبيض المتوسط الجافة والسهوب
السهوب الشمالية الصحراوية والغابات
دغموس قابض
صنوبر البحر الأبيض المتوسط والغابات المختلطة
إسليح بحري
حم حقلي
أرز أطلسي
سنديان كناري
خروب
دفرة شوكية
لسان رفيع الزهرة
واريونيا
عذم حلفائي
بخور مريم إفريقي
بخور مريم إفريقي
سرو أطلسي
لبانة مغربية
هانونيا
نعناع غاتفوسي
واريونيا
شوح إسباني
سنديان كناري
بلوط مغربي
أيدع تنيني


مقالات للإنشاء
ترقيم العنصر في ويكي بيانات اسم المقالة باللغة الأجنبية اسم المقالة باللغة العربية اسم المستخدم تاريخ الحجز حالة المقالة
1 d:Q56277870 Anoual Formation تشكل أنوال
2 d:Q17070494 Aoufous Formation تشكل أوفوس
3 d:Q4691189 Aganane Formation تشكل أكنان
4 d:Q4789199 Argana Group مجموعة أركانة
5 d:Q96372891 Azilal Formation تشكل أزيلال
6 d:Q56277864 El Mers Group مجموعة المرس
7 d:Q5446184 Fezouata Formation تشكل فزواتة
8 d:Q5615149 Guettioua Formation تشكل كيتيوا
9 d:Q56281732 Ksar Metlili Formation تشكل قصر متليليمقالات للإنشاء
ترقيم العنصر في ويكي بيانات اسم المقالة باللغة الأجنبية اسم المقالة باللغة العربية اسم المستخدم تاريخ الحجز حالة المقالة
1 Q105973031 Erg Chech 002
2 Q12770992 Manzaz volcanic field
3 Q1365161 Xiphiorhynchus
4 Q1430722 Tin Bider crater
5 Q15477141 Coltraneia
6 Q16252923 Iron ore in Africa
7 Q16677226 Société de l'Ouenza
8 Q16992636 Sowerbyceras
9 Q20721487 Progeronia
10 Q21355619 Mawsonia
11 Q2153417 Monograptus
12 Q2201206 Iullemmeden Basin
13 Q2221347 Elosuchus
14 Q248727 Amguid crater
15 Q2614694 Taoudeni Basin
16 Q2709342 Chebsaurus
17 Q3018593 Dictyothyris
18 Q3632565 Tindouf Basin
19 Q5023918 Calpionella
20 Q5282939 Distichoceras
21 Q55614372 In Teria volcanic field
22 Q55620851 List of volcanoes in Algeria
23 Q55634594 Tahalra volcanic field
24 Q60597051 Miliana-Margueritte Tramway
25 Q661478 Alpine orogeny
26 Q7077672 Odenwaldia
27 Q7321521 Rhourde El Baguel oil field
29 Q7687646 Tassiliodus
30 Q96415991 Zaouïa Formation
31 Q161153 Anacamptis morio

jعدل

ترقيم العنصر في ويكي بيانات اسم المقالة باللغة الأجنبية اسم المقالة باللغة العربية اسم المستخدم تاريخ الحجز حالة المقالة
1 Q101068488 Saharan halophytics
2 Q3889421 Sahara desert
3 Q3890655 South Saharan steppe and woodlands
4 Q3890933 West Saharan montane xeric woodlands
5 Q5285263 Djebel Babor Nature Reserve
6 Q96375114 Climate change in Algeria
7 Q23821426 Oued Beni Barbar
8 Q30688573 Bou Sellam River
9 Q3275040 Macta
10 Q48789740 Oued Meboudja
11 Oued el Maleh
12 Q7399508 Sahara Solar Breeder Project
13 Q107564484 Salsabil
14 Q96375114 Climate change in Algeria