قالب:مقاييس الصوت

مقاييس الصوت
الصفة
الرموز
 ضغط الصوت p, SPL,LPA
 Particle velocity v, SVL
 Particle displacement δ
 شدة الصوت I, SIL
 Sound power P, SWL, LWA
 طاقة صوتية W
 Sound energy density w
 Sound exposure E, SEL
 Acoustic impedance Z
 تردد صوتي AF
 Transmission loss TL