مستخدم:Hamedvahid/ملعب: الفرق بين النسختين

تم إزالة 5٬934 بايت ، ‏ قبل شهر واحد
لا يوجد ملخص تحرير
== [[قالب:تقويم هـ شمسي]] ==
=== هماهنگی روزهای خورشیدی ام‌القری با میلادی ===
 
روزهای خورشیدی ام‌القری همواره با یک از روزهای میلادی برابر است. جدول هماهنگی روزهای خورشیدی ام‌القری با میلادی:
 
{| class="wikitable"
{{#switch: "{{#time:xiY}}"
|-
|"1400"={{#switch:"{{{1}}}"|"01"=2|"02"=5|"03"=1|"04"=4|"05"=7|"06"=3|"07"=6|"08"=1|"09"=3|"10"=5|"11"=7|"12"=2|}}
![[حمل (شهر)|<small>حمل</small>]]!![[مارس|<small>Mar</small>]]!![[ثور )شهر(|<small>ثور</small>]]!![[آوریل|<small>Apr</small>]]!![[جوزاء (شهر)|<small>جوز</small>]]!![[مه (ماه)|<small>May</small>]]!![[سرطان (شهر)|<small>سر</small>]]!![[ژوئن|<small>Jun</small>]]!![[أسد (شهر)|<small>أسد</small>]]!![[ژوئیه|<small>Jul</small>]]!![[سنبلة|<small>سنب</small>]]!![[اوت|<small>Aug</small>]]!![[ميزان (شهر)|<small>ميز</small>]]!![[سپتامبر|<small>Sep</small>]]!![[عقرب (شهر)|<small><small>عق</small></small>]]!![[اکتبر|<small>Oct</small>]]!![[قوس (شهر)|<small>قوس</small>]]!![[نوامبر|<small>Nov</small>]]!![[جدی (شهر)|<small>جد</small>]]!![[دسامبر|<small>Dec</small>]]!![[دلو (شهر)|<small>دلو</small>]]!![[ژانویه|<small>Jan</small>]]!![[حوت (شهر)|<small>حوت</small>]]!![[فوریه|<small>Feb</small>]]
|"1401"={{#switch:"{{{1}}}"|"01"=3|"02"=6|"03"=2|"04"=5|"05"=1|"06"=4|"07"=7|"08"=2|"09"=4|"10"=6|"11"=1|"12"=3|}}
|-style="background:#B9DCFF"
|"1402"={{#switch:"{{{1}}}"|"01"=4|"02"=7|"03"=3|"04"=6|"05"=2|"06"=5|"07"=1|"08"=3|"09"=5|"10"=7|"11"=2|"12"=4|}}
|'''۱'''||۲۱||'''۱'''||۲۱||'''۱'''||۲۲||'''۱'''||۲۲||'''۱'''||۲۳||'''۱'''||۲۳||'''۱'''||۲۳||'''۱'''||۲۳||'''۱'''||۲۲||'''۱'''||۲۲||'''۱'''||۲۱||'''۱'''||۲۰
|"1403"={{#switch:"{{{1}}}"|"01"=5|"02"=1|"03"=4|"04"=7|"05"=3|"06"=6|"07"=2|"08"=4|"09"=6|"10"=1|"11"=3|"12"=5|}}
|-
|"1404"={{#switch:"{{{1}}}"|"01"=7|"02"=3|"03"=6|"04"=2|"05"=5|"06"=1|"07"=4|"08"=6|"09"=1|"10"=3|"11"=5|"12"=7|}}
|'''۲'''||۲۲||'''۲'''||۲۲||'''۲'''||۲۳||'''۲'''||۲۳||'''۲'''||۲۴||'''۲'''||۲۴||'''۲'''||۲۴||'''۲'''||۲۴||'''۲'''||۲۳||'''۲'''||۲۳||'''۲'''||۲۲||'''۲'''||۲۱
|"1405"={{#switch:"{{{1}}}"|"01"=1|"02"=4|"03"=7|"04"=3|"05"=6|"06"=2|"07"=5|"08"=7|"09"=2|"10"=4|"11"=6|"12"=1|}}
|-
|"1406"={{#switch:"{{{1}}}"|"01"=2|"02"=5|"03"=1|"04"=4|"05"=7|"06"=3|"07"=6|"08"=1|"09"=3|"10"=5|"11"=7|"12"=2|}}
|'''۳'''||۲۳||'''۳'''||۲۳||'''۳'''||۲۴||'''۳'''||۲۴||'''۳'''||۲۵||'''۳'''||۲۵||'''۳'''||۲۵||'''۳'''||۲۵||'''۳'''||۲۴||'''۳'''||۲۴||'''۳'''||۲۳||'''۳'''||۲۲
|"1407"={{#switch:"{{{1}}}"|"01"=3|"02"=6|"03"=2|"04"=5|"05"=1|"06"=4|"07"=7|"08"=2|"09"=4|"10"=6|"11"=1|"12"=3|}}
|-
|"1408"={{#switch:"{{{1}}}"|"01"=4|"02"=7|"03"=3|"04"=6|"05"=2|"06"=5|"07"=1|"08"=3|"09"=5|"10"=7|"11"=2|"12"=4|}}
|'''۴'''||۲۴||'''۴'''||۲۴||'''۴'''||۲۵||'''۴'''||۲۵||'''۴'''||۲۶||'''۴'''||۲۶||'''۴'''||۲۶||'''۴'''||۲۶||'''۴'''||۲۵||'''۴'''||۲۵||'''۴'''||۲۴||'''۴'''||۲۳
|"1409"={{#switch:"{{{1}}}"|"01"=6|"02"=2|"03"=5|"04"=1|"05"=4|"06"=7|"07"=3|"08"=5|"09"=7|"10"=2|"11"=4|"12"=6|}}
|-
|"1410"={{#switch:"{{{1}}}"|"01"=7|"02"=3|"03"=6|"04"=2|"05"=5|"06"=1|"07"=4|"08"=6|"09"=1|"10"=3|"11"=5|"12"=7|}}
|'''۵'''||۲۵||'''۵'''||۲۵||'''۵'''||۲۶||'''۵'''||۲۶||'''۵'''||۲۷||'''۵'''||۲۷||'''۵'''||۲۷||'''۵'''||۲۷||'''۵'''||۲۶||'''۵'''||۲۶||'''۵'''||۲۵||'''۵'''||۲۴
|"1411"={{#switch:"{{{1}}}"|"01"=1|"02"=4|"03"=7|"04"=3|"05"=6|"06"=2|"07"=5|"08"=7|"09"=2|"10"=4|"11"=6|"12"=1|}}
|-
|"1412"={{#switch:"{{{1}}}"|"01"=2|"02"=5|"03"=1|"04"=4|"05"=7|"06"=3|"07"=6|"08"=1|"09"=3|"10"=5|"11"=7|"12"=2|}}
|'''۶'''||۲۶||'''۶'''||۲۶||'''۶'''||۲۷||'''۶'''||۲۷||'''۶'''||۲۸||'''۶'''||۲۸||'''۶'''||۲۸||'''۶'''||۲۸||'''۶'''||۲۷||'''۶'''||۲۷||'''۶'''||۲۶||'''۶'''||۲۵
|"1413"={{#switch:"{{{1}}}"|"01"=3|"02"=6|"03"=2|"04"=5|"05"=1|"06"=4|"07"=7|"08"=2|"09"=4|"10"=6|"11"=1|"12"=3|}}
|-
|"1414"=
|'''۷'''||۲۷||'''۷'''||۲۷||'''۷'''||۲۸||'''۷'''||۲۸||'''۷'''||۲۹||'''۷'''||۲۹||'''۷'''||۲۹||'''۷'''||۲۹||'''۷'''||۲۸||'''۷'''||۲۸||'''۷'''||۲۷||'''۷'''||۲۶
|"1415"=
|-
|"1416"=
|'''۸'''||۲۸||'''۸'''||۲۸||'''۸'''||۲۹||'''۸'''||۲۹||'''۸'''||۳۰||'''۸'''||۳۰||'''۸'''||۳۰||'''۸'''||۳۰||'''۸'''||۲۹||'''۸'''||۲۹||'''۸'''||۲۸||'''۸'''||۲۷
|"1417"=
|-
|"1418"=
|'''۹'''||۲۹||'''۹'''||۲۹||'''۹'''||۳۰||'''۹'''||۳۰||'''۹'''||۳۱||'''۹'''||۳۱||'''۹'''
|"1419"=
|style="background:#B9DCFF"|'''[[۱ اکتبر|۱]]'''||'''۹'''||۳۱||'''۹'''||۳۰||'''۹'''||۳۰||'''۹'''||۲۹||'''۹'''||۲۸
|"1420"=
|-
|"1421"=
|'''۱۰'''||۳۰||'''۱۰'''||۳۰||'''۱۰'''||۳۱||'''۱۰'''
|"1422"=
|style="background:#B9DCFF"|'''[[۱ ژوئیه|۱]]'''||'''۱۰'''
|"1423"=
|style="background:#B9DCFF"|'''[[۱ اوت|۱]]'''||'''۱۰'''
|"1424"=
|style="background:#B9DCFF"|'''[[۱ سپتامبر|۱]]'''||'''۱۰'''||۲||'''۱۰'''
|"1425"=
|style="background:#B9DCFF"|'''[[۱ نوامبر|۱]]'''||'''۱۰'''
|"1426"=
|style="background:#B9DCFF"|'''[[۱ دسامبر|۱]]'''||'''۱۰'''||۳۱||'''۱۰'''||۳۰||'''۱۰'''
|"1427"=
|style="background:#B9DCFF"|'''[[۱ مارس|۱]]'''
|"1428"=
|-
|"1429"=
|'''۱۱'''||۳۱||'''۱۱'''
|"1430"=
|style="background:#B9DCFF"|'''[[۱ مه|۱]]'''||'''۱۱'''
|"1431"=
|style="background:#B9DCFF"|'''[[۱ ژوئن|۱]]'''||'''۱۱'''||۲||'''۱۱'''||۲||'''۱۱'''||۲||'''۱۱'''||۳||'''۱۱'''||۲||'''۱۱'''||۲||'''۱۱'''
|"1432"=
|style="background:#B9DCFF"|'''[[۱ ژانویه|۱]]'''||'''۱۱'''||۳۱||'''۱۱'''||۲
|"1433"=
|-
|"1434"=
|'''۱۲'''
|"1435"=
|style="background:#B9DCFF"|'''[[۱ آوریل|۱]]'''||'''۱۲'''||۲||'''۱۲'''||۲||'''۱۲'''||۳||'''۱۲'''||۳||'''۱۲'''||۳||'''۱۲'''||۴||'''۱۲'''||۳||'''۱۲'''||۳||'''۱۲'''||۲||'''۱۲'''
|"1436"=
|style="background:#B9DCFF"|'''[[۱ فوریه|۱]]'''||'''۱۲'''||۳
|"1437"=
|-
|"1438"=
|'''۱۳'''||۲||'''۱۳'''||۳||'''۱۳'''||۳||'''۱۳'''||۴||'''۱۳'''||۴||'''۱۳'''||۴||'''۱۳'''||۵||'''۱۳'''||۴||'''۱۳'''||۴||'''۱۳'''||۳||'''۱۳'''||۲||'''۱۳'''||۴
|"1439"=
|-
|"1440"=
|'''۱۴'''||۳||'''۱۴'''||۴||'''۱۴'''||۴||'''۱۴'''||۵||'''۱۴'''||۵||'''۱۴'''||۵||'''۱۴'''||۶||'''۱۴'''||۵||'''۱۴'''||۵||'''۱۴'''||۴||'''۱۴'''||۳||'''۱۴'''||۵
|"1441"=
|-
|"1442"=
|'''۱۵'''||۴||'''۱۵'''||۵||'''۱۵'''||۵||'''۱۵'''||۶||'''۱۵'''||۶||'''۱۵'''||۶||'''۱۵'''||۷||'''۱۵'''||۶||'''۱۵'''||۶||'''۱۵'''||۵||'''۱۵'''||۴||'''۱۵'''||۶
|"1443"=
|-
|"1444"=
|'''۱۶'''||۵||'''۱۶'''||۶||'''۱۶'''||۶||'''۱۶'''||۷||'''۱۶'''||۷||'''۱۶'''||۷||'''۱۶'''||۸||'''۱۶'''||۷||'''۱۶'''||۷||'''۱۶'''||۶||'''۱۶'''||۵||'''۱۶'''||۷
|"1445"=
|-
|"1446"=
|'''۱۷'''||۶||'''۱۷'''||۷||'''۱۷'''||۷||'''۱۷'''||۸||'''۱۷'''||۸||'''۱۷'''||۸||'''۱۷'''||۹||'''۱۷'''||۸||'''۱۷'''||۸||'''۱۷'''||۷||'''۱۷'''||۶||'''۱۷'''||۸
|"1447"=
|-
|"1448"=
|'''۱۸'''||۷||'''۱۸'''||۸||'''۱۸'''||۸||'''۱۸'''||۹||'''۱۸'''||۹||'''۱۸'''||۹||'''۱۸'''||۱۰||'''۱۸'''||۹||'''۱۸'''||۹||'''۱۸'''||۸||'''۱۸'''||۷||'''۱۸'''||۹
|"1449"=
|-
|"1450"=
|'''۱۹'''||۸||'''۱۹'''||۹||'''۱۹'''||۹||'''۱۹'''||۱۰||'''۱۹'''||۱۰||'''۱۹'''||۱۰||'''۱۹'''||۱۱||'''۱۹'''||۱۰||'''۱۹'''||۱۰||'''۱۹'''||۹||'''۱۹'''||۸||'''۱۹'''||۱۰
|"1451"=
|-
|"1452"=
|'''۲۰'''||۹||'''۲۰'''||۱۰||'''۲۰'''||۱۰||'''۲۰'''||۱۱||'''۲۰'''||۱۱||'''۲۰'''||۱۱||'''۲۰'''||۱۲||'''۲۰'''||۱۱||'''۲۰'''||۱۱||'''۲۰'''||۱۰||'''۲۰'''||۹||'''۲۰'''||۱۱
|"1453"=
|-
|"1454"=
|'''۲۱'''||۱۰||'''۲۱'''||۱۱||'''۲۱'''||۱۱||'''۲۱'''||۱۲||'''۲۱'''||۱۲||'''۲۱'''||۱۲||'''۲۱'''||۱۳||'''۲۱'''||۱۲||'''۲۱'''||۱۲||'''۲۱'''||۱۱||'''۲۱'''||۱۰||'''۲۱'''||۱۲
|"1455"=
|-
|"1456"=
|'''۲۲'''||۱۱||'''۲۲'''||۱۲||'''۲۲'''||۱۲||'''۲۲'''||۱۳||'''۲۲'''||۱۳||'''۲۲'''||۱۳||'''۲۲'''||۱۴||'''۲۲'''||۱۳||'''۲۲'''||۱۳||'''۲۲'''||۱۲||'''۲۲'''||۱۱||'''۲۲'''||۱۳
|"1457"=
|-
|"1458"=
|'''۲۳'''||۱۲||'''۲۳'''||۱۳||'''۲۳'''||۱۳||'''۲۳'''||۱۴||'''۲۳'''||۱۴||'''۲۳'''||۱۴||'''۲۳'''||۱۵||'''۲۳'''||۱۴||'''۲۳'''||۱۴||'''۲۳'''||۱۳||'''۲۳'''||۱۲||'''۲۳'''||۱۴
|"1459"=
|-
|"1460"=
|'''۲۴'''||۱۳||'''۲۴'''||۱۴||'''۲۴'''||۱۴||'''۲۴'''||۱۵||'''۲۴'''||۱۵||'''۲۴'''||۱۵||'''۲۴'''||۱۶||'''۲۴'''||۱۵||'''۲۴'''||۱۵||'''۲۴'''||۱۴||'''۲۴'''||۱۳||'''۲۴'''||۱۵
|"1461"=
|-
|"1462"=
|'''۲۵'''||۱۴||'''۲۵'''||۱۵||'''۲۵'''||۱۵||'''۲۵'''||۱۶||'''۲۵'''||۱۶||'''۲۵'''||۱۶||'''۲۵'''||۱۷||'''۲۵'''||۱۶||'''۲۵'''||۱۶||'''۲۵'''||۱۵||'''۲۵'''||۱۴||'''۲۵'''||۱۶
|"1463"=
|-
|"1464"=
|'''۲۶'''||۱۵||'''۲۶'''||۱۶||'''۲۶'''||۱۶||'''۲۶'''||۱۷||'''۲۶'''||۱۷||'''۲۶'''||۱۷||'''۲۶'''||۱۸||'''۲۶'''||۱۷||'''۲۶'''||۱۷||'''۲۶'''||۱۶||'''۲۶'''||۱۵||'''۲۶'''||۱۷
|"1465"=
|-
|"1466"=
|'''۲۷'''||۱۶||'''۲۷'''||۱۷||'''۲۷'''||۱۷||'''۲۷'''||۱۸||'''۲۷'''||۱۸||'''۲۷'''||۱۸||'''۲۷'''||۱۹||'''۲۷'''||۱۸||'''۲۷'''||۱۸||'''۲۷'''||۱۷||'''۲۷'''||۱۶||'''۲۷'''||۱۸
|"1467"=
|-
|"1468"=
|'''۲۸'''||۱۷||'''۲۸'''||۱۸||'''۲۸'''||۱۸||'''۲۸'''||۱۹||'''۲۸'''||۱۹||'''۲۸'''||۱۹||'''۲۸'''||۲۰||'''۲۸'''||۱۹||'''۲۸'''||۱۹||'''۲۸'''||۱۸||'''۲۸'''||۱۷||'''۲۸'''||۱۹
|"1469"=
|-
|"1470"=
|'''۲۹'''||۱۸||'''۲۹'''||۱۹||'''۲۹'''||۱۹||'''۲۹'''||۲۰||'''۲۹'''||۲۰||'''۲۹'''||۲۰||'''۲۹'''||۲۱||'''۲۹'''||۲۰||'''۲۹'''||۲۰||'''۲۹'''||۱۹||'''۲۹'''||۱۸||'''۲۹'''||۲۰
|"1471"=
|-
|"1472"=
|'''۳۰'''||۱۹||'''۳۰'''||۲۰||'''۳۰'''||۲۰||'''۳۰'''||۲۱||'''۳۰'''||۲۱||'''۳۰'''||۲۱||'''۳۰'''||۲۲||'''۳۰'''||۲۱||'''۳۰'''||۲۱||'''۳۰'''||۲۰||'''۳۰'''||۱۹
|"1473"=
|-
|"1474"=
|'''۳۱'''||۲۰||'''۳۱'''||۲۱||'''۳۱'''||۲۱||'''۳۱'''||۲۲||'''۳۱'''||۲۲||'''۳۱'''||۲۲
|"1475"=
|colspan=12 style="font-size:.8em"|در سالهای کبیسه میلادی از ۱۰ اسفند با ۲۹ فوریه برابر می‌شود و به ترتیب تا ۳۰ اسفند که با ۲۰ مارس برابر می‌شود مطابقت این ۲۱ روز آخر سال یک روز متفاوت می‌شود.
|"1476"=
|}
|"1477"=
|"1478"=
|"1479"=
|"1480"=
|"1481"=
|"1482"=
|"1483"=
|"1484"=
|"1485"=
|"1486"=
|"1487"=
|"1488"=
|"1489"=
|"1490"=
|"1491"=
|"1492"=
|"1493"=
|"1494"=
|"1495"=
|"1496"=
|"1497"=
|"1498"=
|"1499"=
|"1500"=
|}}<noinclude>
[[تصنيف:قوالب تقويم]]
</noinclude>
2٬819

تعديل