افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

ط
بوت:عنونة مرجع غير معنون (1.1)
|-
| 2016<ref name="auto2"/>
| {{flagicon|Malaysia}} موفن ميراندا<ref>[https://www.worldquizzingchampionships.com/results/results2017/asia-pacific-top-20-2/ Asia Pacific – Top 20 – World Quizzing Championships<!-- عنوان مولد بالبوت -->]</ref>
| {{flagicon|Malaysia}} جي كريشنامورتي
| {{flagicon|Singapore }} موكوند سريدهار & {{flagicon|Singapore }} براديب راماناثان (تعادل)