لغة فارسية: الفرق بين النسختين

تم إزالة 204 بايت ، ‏ قبل سنة واحدة
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
وسوم: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول تعديلات طويلة
|ديباچه |||| دیباجه
|-
| اندازه|||| هندسة
|-
|اندام|||| هندام
|-
|گاومیش ||||الجاموس
| ||||
|-
|گلنار||||جلنار
|-
|چغندر||||شمندر
| ||||
|-
|شکر|||| سکر
|-
| پن،پند|||| فن
|-
|چلیپا ||||صلیبا، صلیب
|-
|ترياك|||| ترياق
|-
|شادان||||شاذان
|-
|شيشه|||| رزق(روزيک)
|-
|لگام |||| لجام
|-
|هزاره |||| حضاره (تمدن)
|-
|گچ |||| جص
|-
|سوگ(تونل) |||| سوق
|-
|چهار سو |||| شارسو
|-
| پولاد |||| فولاذ
|-
|كرباس |||| قرتاس
|-
| شلوار ||||سروال، سراويل
|-
|رنگ|||| رنج
|-
| گنجينه |||| خزينة، يخزن،مخزن
|-
|گلستان |||| جلستان
|-
|گوهر|||| جوهر، جواهر، مجوهرات، جوهري
|-
|كلات قلات|||| قلعه قلاع
|-
|
|-
| ||||
|-
|
|-
| ||||
|-
|
|-
| ||||
|-
|
|-
| ||||
|-
|
|-
| ||||
|-
|
|-
| ||||
|-
|
|-
| ||||
|-
|
|-
| ||||
|-
|
|-
| ||||
|-
|
|-
| ||||
|-
|
|-
| ||||
|-
|
|-
| ||||
|-
|
|-
| ||||
|-
|
|-
| ||||
|-
|
|-
| ||||
 
وزير. وزارت. مرزبان. اسوار. ديوان. بريد. ورد(برگ- گل)- ورق. دين. مصر (میثرا- الهه الشمس). تاج. سفته – چک - خنجر – جوشن- خود- خدنك - ساروخ - هاون - ستون استون استوانه - نام ستارگان :هرمس ناهيد.بهرام. مهر.كيوان. تير، ماه، بروين. ناهد ودر موسيقي ناي ني سورنا بربط تنبور صنج سكاح سيكاه - بغ بگ بيك (بعضی به غلط این واژه را ترکی می دانند) به معني ارباب أمير خداوند رهبر ديني، مرشد وهدايتگر است كه بغ دخت(بيدخت) ايزد بانو نام ديگر آناهيتا فرشته آبها وپاكي. بغداد- جم – عجم -
استاذ - دور- دوران - دوريه - لج لجاجت لجوج.
 
اندازه = هندسة
اندام = هندام
بخشیش = بخشش
گاومیش =الجاموس
گلنار=جلنار
چغندر=شمندر
شکر= سکر
پن، پند= فن
چلیپا=صلیب
استاذ - دور- دوران - دوريه - لج لجاجت لجوج.
ترياك= ترياق
شادان=شاذان
شيشه= رزق(روزيک).
لگام = لجام
هزاره = حضاره (تمدن)
حور= حوريه.
فتيله. فارس- فرسان - جهنم - راز- رمز- بند- بنود.
جربزه.
صابون.
.
گچ = جص.
زناني (زننما) زاني. زانيه. زان - دين - دستور
غوغا.
قاب (كاب) كعب
سوگ(تونل)= سوق.
چهار سو = شارسو.
زناني (زننما) زاني. زانيه. زان - دين - دستور -.
كرباس= قرتاس -
گدا= كدا تكدي.
قاب (كاب) كعب -
بته = پته= بطاقه(بليط) -
-
كلات قلات= قلعه قلاع -
دلو دوالي -
روزنامج - خانه - پادشاه =پاشا= باشا- شاهي = شهي(لذيذ)- شاهين- شاو- شاحنه – باشه (نوعی شاهين). شيرين.شمع وشمعدان. - - مهرگان = مهرجان- آبخانه – آباد - آبدان = حوض - آبدست= وضو- آجر= آجر آگر آجور- آخور = اصطبل- آزاد مرد = رجل حر - آستانه = دربار- آسمان خون == آسمان گون – آهن
رنگ= رنج.
روزنامج - خانه - پادشاه =پاشا= باشا- شاهي = شهي(لذيذ)- شاهين- شاو- شاحنه – باشه (نوعی شاهين). شيرين.شمع وشمعدان. - شلوار= سروال سراويل - مهرگان = مهرجان- آبخانه – آباد - آبدان = حوض - آبدست= وضو- آجر= آجر آگر آجور- آخور = اصطبل- آزاد مرد = رجل حر - آستانه = دربار- آسمان خون == آسمان گون – آهن
 
اباش == اوباشه = اوباش – ایوان – دیوان - اخش = خوش - ارجمند = با ارزش عزیز- ارجوان = ارغوانی – شراب- ارزن = ارز- ارگ – بورگ = برج - انجمن= الهنزمن - الماس = الماس - انبار = الأنبار - انبان = انبان -استبرق درقرآن آمده است اصل آن استبرگ – انبوب – انجر – اسوه درقرآن در چند آیه تکرار شده است اسوه از کلمه پهلوی آسا به معنی نمونه گرفته شده است.اساور = اسوار به معنی اسب سوار - اشتربان = شتربان - بابا – باذام- بيجامه- باذنجان= باذمجان- بندر- پاپوش چی = پاپوش= بابوش- بابونج = بابونه = پونه باج = باژ= مالیات وزورگیری – باجه = پاچه – باجایه = چادر نقاب = پوشش- باخ = باختن – باداش = پاداش –بادزهر = پادزهر- بادگیر-بادکیر – بادنج = جوز هندی – بادهنج = بادهنگ - باده = می – بارجاه = بارگاه = کاخ وقصر = بارجه = کشتی جنگی – بارجین = قاشق– باره = پاره = بهره – بارود= باروت- پارولا= مکر وحیله – باری = بوری حصیر- باریچی – باروتچی – باز= عقاب – بازار= سوق- بازدار= صاحب عقاب- بازرباشی= بزرگ بازار- بازرکان= بازرگان- بازوبند= باصوبند- بازی = ملعبه- بازیار = مربی شاهین وعقاب- پإسبانی = نگهبانی شب- باسقانی = بازرس- باشق = باشه نوعی عقاب- باطیه = پاتیل = بادیه- باغ = باغ – باغبان = باقدار- باغستان = بوستان – باک = پاک – بال = بال - باله = جوراب محکم از کلمه پیله گرفته شده ورقص باله از این کلمه است) پالوته= بالوظه= فالوذج = پالوده - بانو – بانوان- بانوکه= بانوچه – نمر = ببر= شیر اسد- بخشیش = بخشش برجد = لباس برچم = برچین – پرچه = یاره – برخ = سهمیه – برخاش = پرخاش باقة = دسته گل باغ گل – باغ داد.بغ داد = بغداد- برزخ = پرژک = پردک = پرده = برقع – برزغ = پرذوق پر نشاط- برزه = برزکار- بسط= بساط- از کلمه پوست پهن کردن بسط کردن وبساط کردن. بست = بستن – بستان از بو استان ویا باغ استان گرفته شده است. بستان = بگیر –بستانبان = باغبان- پستان = پستان –بغداد = بغ داد = خدا داد- باغ داد – بغوان = باغبان – بقجه = بقچه – بلاز= بلاژ= شیطان- بلاس = پلاس- بلبل- بلدام = پلید اندام = بلندم – بلس = پلوس = ابلیس – بلشت = پلشت = نجس – بلکون = بالگون - بلند= بلند- بلنک = پلنگ –بهادار= ثروتمند- بهار= بهار نوعی گل – به به = به به – بهبوذان = بهبود= شاد- بهرس = بهی = زیبا – پهریز= پرهیز- بهزر= به زر- بهلول – بهلوان = پهلوان- بهو = صوفه = ایوان – بوتقه = بوته = قالب – بوتین = پوتین – بوران = باران - بشارت – بوس = بوسه - بهلول از پهلوان – بهلوان = پهلوان – پوچ = بوش (خسارت)- - برهوت = بیابان - برو = برو- بر.از= پرواز- برید= بردن نامه – باز = عقاب وپادشه = باشه == شاهین- بذر= دانه
بزکوار== بزرگوار- بس = بس است – بساط= بسط= پهن—مرجان- بشکیر = پیشگیر= پیشبند- بشم = پشم
 
بزکوار== بزرگوار- بس = بس است – بساط= بسط= پهن—مرجان- بشکیر = پیشگیر= پیشبند- بشم = پشم = تخم– بط= پت= قوی دریایی – بطریق = پاتریک = رهبر = یونانی اصل – بغداد= خداداد- بغداد= باغ داد = بهشت- بغشور = کاشور- بقجه = بقچه – بقسماط == پخت مال نوعی نان خشک (پی تنوری)
بلاس = پلاس
بقلاوا== نوعی شیرینی –بلاس = پلاس = زیلو وزیر انداز دراویش - بهبوذان = مسرور شاد- بهرامج = نوعی درخت- بهرم = بهرمان = نوعی پرنده – بهزر = بهترین زر- تبان = تنبان – تبر = تبر = طبر – تبرج = برج = زینت (درقرآن احزاب 33- تخت = تخته خواب – تخدار = پادشاه – تور = نوعی نخ – ترس ومترس نوعی چوب حائل – ترسانه = انبار مهمات در زبان ترکی وعربی – اما اصل آن از ترس فارسی گرفته شده است - تبرج = آیه 33 احزاب – از برج فارسی به معنی زینت وآرایش – تخت = تخت = سریر – التخدار = صاحب قدرت - توتیا = پودر سنگ – اکسید آهن – این کلمه به زبانهای اروپایی نیز رفته است.توت = توت میوه توت ودرخت توت – – التور وطست = تور وطشت دو نوع ظرف هستند. تور نوعی سبد ونوعی بافتنی است- التیر = تیر = تیرک = ستون چوبی – تیغار == تغار.
بهبوذان = مسرور شاد- بهرامج = نوعی درخت- بهرم = بهرمان = نوعی پرنده – بهزر = بهترین زر- تبان = تنبان – تبر = تبر = طبر – تبرج = برج = زینت (درقرآن احزاب 33- تخت = تخته خواب – تخدار = پادشاه – تور = نوعی نخ – ترس ومترس نوعی چوب حائل – ترسانه = انبار مهمات در زبان ترکی وعربی – اما اصل آن از ترس فارسی گرفته شده است - تبرج = آیه 33 احزاب – از برج فارسی به معنی زینت وآرایش – تخت = تخت = سریر – التخدار = صاحب قدرت - توتیا = پودر سنگ – اکسید آهن – این کلمه به زبانهای اروپایی نیز رفته است.توت = توت میوه توت ودرخت توت – – التور وطست = تور وطشت دو نوع ظرف هستند. تور نوعی سبد ونوعی بافتنی است- التیر = تیر = تیرک = ستون چوبی – تیغار == تغار.
الجادی == الشادی = نوعی شراب زعفرانی- الجارق = چارق == نوعی کفش الساروخ نیز گفته می شود ساروخ همچنین به موشک نیز گفته می شود.
جاش == جوش – جاکوش = چکش – الجام = جام = کاسه = تاس – جان = جن = جن وپری – الجاه = جایگاه – الجاوشیر = گاوشیر –جردقه = گرده = گردگه = یک عدد نان – الجرز= گرز- الجرف= توبه 109= جرف = گررف – الجرم = گرم – الجرماق = ؟- جرموق = گل موگ نوعی کفش الجزاف = گزافه گویی – جزدان = جلدقرآن - الجزف = گزاف = زیاد = بی اندازه –الجص = گچ = جبس = چسب - بعضی اشتباها این کلمه را یونانی د دانسته اند در حالیکه جبص وجیس همگی از کلمه گچ می باشد.جفت= جفت= زوج –الجل = گل - - الجلاب = گلاب – این کلمه به فرانسه نیز رفته است = جولپ – تولیپ – جلاهق = کلاهک = نوعی تنفنگ – جلبان = گلبان – الجلجلون = گلگون - چکین = سکین – الجلسان = گلشن- الجلنار = گلنار = گل انار - - جلنسرین = گل نسرین – الجلوز = دانه صنوبر – جم = جمشید = عجم – الجمان = گمانه نوعی در ولولو – جمباز = اکروبات = جم باز = جان باز - جمرک = گمرک – جمسفرم = جم اسپرم – ریحان سلطانی وملکی – جن = جان = شیطان – الجنار = چنار - گند = قند – الجنبذه = گنبذ-– جندر = چادر – جندره = چنگره = چکش چوبی – جنزیر = زنجیر – جن = اجنه 39 الرحمن – جند = گند = سرباز – یس – جندر جوسق = کوشک = قصر – جوف = یوگ = خالی – جوق = جرگه = گروه – جون = گون = لون – جوهر = گوهر – جویبار = رودخانه ونهر – جیسران = گیسوان == دسته خرما –
 
جاش == جوش – جاکوش = چکش – الجام = جام = کاسه = تاس – الجاموس = گاومیش – جان = جن = جن وپری – الجاه = جایگاه – الجاوشیر = گاوشیر –جردقه = گرده = گردگه = یک عدد نان – الجرز= گرز- الجرف= توبه 109= جرف = گررف – الجرم = گرم – الجرماق = ؟- جرموق = گل موگ نوعی کفش الجزاف = گزافه گویی – جزدان = جلدقرآن - الجزف = گزاف = زیاد = بی اندازه –الجص = گچ = جبس = چسب - بعضی اشتباها این کلمه را یونانی د دانسته اند در حالیکه جبص وجیس همگی از کلمه گچ می باشد.جفت= جفت= زوج –الجل = گل - - الجلاب = گلاب – این کلمه به فرانسه نیز رفته است = جولپ – تولیپ – جلاهق = کلاهک = نوعی تنفنگ – جلبان = گلبان – الجلجلون = گلگون - چکین = سکین – الجلسان = گلشن- الجلنار = گلنار = گل انار - - جلنسرین = گل نسرین – الجلوز = دانه صنوبر – جم = جمشید = عجم – الجمان = گمانه نوعی در ولولو – جمباز = اکروبات = جم باز = جان باز - جمرک = گمرک – جمسفرم = جم اسپرم – ریحان سلطانی وملکی – جن = جان = شیطان – الجنار = چنار - گند = قند – الجنبذه = گنبذ-– جندر = چادر – جندره = چنگره = چکش چوبی – جنزیر = زنجیر – جن = اجنه 39 الرحمن – جند = گند = سرباز – یس – جندر جوسق = کوشک = قصر – جوف = یوگ = خالی – جوق = جرگه = گروه – جون = گون = لون – جوهر = گوهر – جویبار = رودخانه ونهر – جیسران = گیسوان == دسته خرما –
 
حانه والحان از خانه گرفته شده به معنی پستو خانه که در آن مشروب می فروشند حانوت به معنی فروشگاه نیز از همین کلمه است.
 
غنچه == خنچه – الخلیج = خلیج – خندریس = کنده ریش – الخندق = خندق - - خواجه = بزرگ – خوان = سفره – خان = سفره دار- خوذه = خود – کلاه خود - - خورشید = خورشید- خورنق = خرگاه - خورنه گاه – خورندگاه – خوش بوش = خوش پوش - - خیار = خیار نوعی سبزی- خید = خوب = تازه – خیر = خوبی – خیزران = خیزران = نی – خیش = کیش = پارچه کتانی – الخیم = خم == زیادی –
دكان - ديبا== ديباج -دنگ = ضنک - دنب بره = طنبوره - دايه - دولت - دسته - دباره - دهليز - دولاب - دلو- دول == دلو- دينار – قوزه (كوزه) گل پنبه - جوزق - غذا - نیزه – نیزک - نوروز= نیروز- نرگس - نرجس - ني، ناي،- نازك، نشان - نسرين - نهي- نرد- بازي تخته.
 
دكان - ديبا== ديباج - ديباچه= ديباجه - دنگ = ضنک - دنب بره = طنبوره - دايه - دولت - دسته - دباره - دهليز - دولاب - دلو- دول == دلو- دينار – قوزه (كوزه) گل پنبه - جوزق - غذا - نیزه – نیزک - نوروز= نیروز- نرگس - نرجس - ني، ناي،- نازك، نشان - نسرين - نهي- نرد- بازي تخته.
 
سيب.== سيب سيبوي مصيب - سرايه - سرو – سندان - سرپوش = الطربوش - سراب - سمندر= سمندر – سنبوک = نوعی زورق - سوله پاي (لاكپشت) سلحفاه - سرور - سفينه - سرداق سرطاق - سبد= سبط – چکین = سکین =(خنجر - خونگر) - سرد= برد برودت بارد - سندباد وتند باد سرداب = سرداب (انبار زیرزمینی) سرو – سندان سرپوش ==الطربوشئ - سمندر= سمندر - سوله پاي (لاكپشت)= سلحفاه –
شترنگ == شطرنج - شاهين- شهري ،شهره، - شراب - شاهي، شهي(لذيذ)= شهي - شلوار= سروال سراويل شادي = شادي ،شاطي - شيرين - شيشه - شهرزاد - شهرازاد- شاهراه- الشهرة - شال = شال – شادی – شاذان - چمن = شمن == صنم - سروال، سراويل- شكر- سكر - شنبه سمبه سبت-
 
توت – تنور- تنبان تبان - تل (تپه)== تل اتلال - ترنگبين= ترنجبين - تابوت - تيمار= بيطار - تاس = طاسه - ترشي= طرشي - تشت = طشت- تب = طب طبيب- تمساح = تمساح تماسيح - ترياك= ترياق- تراج = دراج - تاووس= طاووس طاووس - تاج= تاج تتويج متوج - تر وتازه == طری وتازج طازج -
لک لک == لق لق – آب == لعاب الآب
 
ورم == تورم ومشتقات آن - وزن == وزن اوزان
ورد به معنی گل – ورل - ورد با کسر وبه معنی حرف کلامه -
 
گنجينه = خزينه(انبان- انبار)= خزينه يخزن مخزن
گلستان = جلستان - گوهر، جوهر، جواهر، مجوهرات، جوهري
گنج == كنز، كنوز - گل آب = جلاب - گلابی = کلابی - كاروان =کاروان – قیروان کاری = الکاری = العقاری == سازنده - بنا
كندك(كندن) = خندق - كبايه - كيذ كيد= كيد - كيميا(شيمي)= كيميا
ميدان - مينا(ساحل كناره بندر)== مينا- موميايي - مجاني - مال= مال اموال تمويل - ميث ميثاق = ميثاق- ماما (مادر)- مرزبان = مرزبان مرازبه- موج = فوج، افواج - ليمو = لليمون - لوبيا- لنگر = لنکر - لشگر = لسکر = عسکر عساکر- دود = اود == عود
 
عروس - عنبر - پولاد == فولاذ - پند، فند فن= فن فنون فنان يفن - پروانه= فرنقه- پیروز = فیروز –- پالوده =فالودج، فالوذج - پيل == فيل، افلال - پهلوان= بهلوان، بهلوانيه
 
پستان == فستان(كرست لباس زیر) -
20

تعديل