لغة فارسية: الفرق بين النسختين

تم إزالة 36 بايت ، ‏ قبل سنة واحدة
(افساح المجال لويكي داتا)
وسمان: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول
== الفارسیة فی العربیة ==
 
وزير. وزارت. مرزبان. اسوار. ديوان. بريد. ورد(برگ- گل)- ورق. دين. مصر (میثرا- الهه الشمس). تاج. سفته – چک - خنجر – جوشن- خود- خدنك - ساروخ - هاون - ستون استون استوانه - نام ستارگان :هرمس ناهيد.بهرام. مهر.كيوان. تير، ماه، بروين. ناهد ودر موسيقي ناي ني سورنا بربط تنبور صنج سكاح سيكاه - بغ بگ بيك (بعضی به غلط این واژه را ترکی می دانند) به معني ارباب أمير خداوند رهبر ديني، مرشد وهدايتگر است كه بغ دخت(بيدخت) ايزد بانو نام ديگر آناهيتا فرشته آبها وپاكي. بغداد- جم – عجم - ديباچه == دیباجه. امیر- مير - پاك پاکیزه = باك باكره - پگاح = صباح - پيام= بيان - پروانه فروانه = فرواشه فراشه - ابریق= آبریز- اندازه = هندسة - اندام = هندام - بخشیش = بخشش- الجاموس = گاومیش- جلنار == گلنار- شمندر= چغندر- سکر= شکر- فن= پن(پند) صلیب(چلیپا)-
ديباچه == دیباجه
 
پاك پاکیزه = باك باكره
استاذ - دور- دوران - دوريه - لج لجاجت لجوج. ترياك== ترياق - شاد (فرح). شادان.شاذان. شيشه. رزق(روزيک). لگام = لجام. هزاره = حضاره (تمدن) حور= حوريه. فتيله. فارس- فرسان - جهنم - راز- رمز- بند- بنود. زيور= زينت. خيار. جربزه. صابون. گچ = جص. غوغا.سوگ(تونل)= سوق. چهار سو = شارسو. زناني (زننما) زاني. زانيه. زان - دين - دستور -. كرباس= قرتاس - گدا= كدا تكدي. قاب (كاب) كعب - بته = پته= بطاقه(بليط) - كلات قلات= قلعه قلاع - دلو دوالي - رنگ= رنج. روزنامج - خانه - پادشاه =پاشا= باشا- شاهي = شهي(لذيذ)- شاهين- شاو- شاحنه – باشه (نوعی شاهين). شيرين.شمع وشمعدان. - شلوار= سروال سراويل - مهرگان = مهرجان- آبخانه – آباد - آبدان = حوض - آبدست= وضو- آجر= آجر آگر آجور- آخور = اصطبل- آزاد مرد = رجل حر - آستانه = دربار- آسمان خون == آسمان گون – آهن
پگاح = صباح
پيام= بيان
پروانه فروانه = فرواشه فراشه
آبریز= ابریق
اندازه = هندسة
اندام = هندام
بخشیش = بخشش
گاومیش =الجاموس
گلنار=جلنار
چغندر=شمندر
شکر= سکر
پن، پند= فن
چلیپا=صلیب
استاذ - دور- دوران - دوريه - لج لجاجت لجوج.
ترياك= ترياق
شادان=شاذان
شيشه= رزق(روزيک).
لگام = لجام
هزاره = حضاره (تمدن)
حور= حوريه.
فتيله. فارس- فرسان - جهنم - راز- رمز- بند- بنود.
زيور= زينت.
خيار.
جربزه.
صابون.
گچ = جص.
غوغا.
سوگ(تونل)= سوق.
چهار سو = شارسو.
زناني (زننما) زاني. زانيه. زان - دين - دستور -.
كرباس= قرتاس -
گدا= كدا تكدي.
قاب (كاب) كعب -
بته = پته= بطاقه(بليط) -
كلات قلات= قلعه قلاع -
دلو دوالي -
رنگ= رنج.
استاذ - دور- دوران - دوريه - لج لجاجت لجوج. ترياك== ترياق - شاد (فرح). شادان.شاذان. شيشه. رزق(روزيک). لگام = لجام. هزاره = حضاره (تمدن) حور= حوريه. فتيله. فارس- فرسان - جهنم - راز- رمز- بند- بنود. زيور= زينت. خيار. جربزه. صابون. گچ = جص. غوغا.سوگ(تونل)= سوق. چهار سو = شارسو. زناني (زننما) زاني. زانيه. زان - دين - دستور -. كرباس= قرتاس - گدا= كدا تكدي. قاب (كاب) كعب - بته = پته= بطاقه(بليط) - كلات قلات= قلعه قلاع - دلو دوالي - رنگ= رنج. روزنامج - خانه - پادشاه =پاشا= باشا- شاهي = شهي(لذيذ)- شاهين- شاو- شاحنه – باشه (نوعی شاهين). شيرين.شمع وشمعدان. - شلوار= سروال سراويل - مهرگان = مهرجان- آبخانه – آباد - آبدان = حوض - آبدست= وضو- آجر= آجر آگر آجور- آخور = اصطبل- آزاد مرد = رجل حر - آستانه = دربار- آسمان خون == آسمان گون – آهن
 
اباش == اوباشه = اوباش – ایوان – دیوان - اخش = خوش - ارجمند = با ارزش عزیز- ارجوان = ارغوانی – شراب- ارزن = ارز- ارگ – بورگ = برج - انجمن= الهنزمن - الماس = الماس - انبار = الأنبار - انبان = انبان -استبرق درقرآن آمده است اصل آن استبرگ – انبوب – انجر – اسوه درقرآن در چند آیه تکرار شده است اسوه از کلمه پهلوی آسا به معنی نمونه گرفته شده است.اساور = اسوار به معنی اسب سوار - اشتربان = شتربان - بابا – باذام- بيجامه- باذنجان= باذمجان- بندر- پاپوش چی = پاپوش= بابوش- بابونج = بابونه = پونه باج = باژ= مالیات وزورگیری – باجه = پاچه – باجایه = چادر نقاب = پوشش- باخ = باختن – باداش = پاداش –بادزهر = پادزهر- بادگیر-بادکیر – بادنج = جوز هندی – بادهنج = بادهنگ - باده = می – بارجاه = بارگاه = کاخ وقصر = بارجه = کشتی جنگی – بارجین = قاشق– باره = پاره = بهره – بارود= باروت- پارولا= مکر وحیله – باری = بوری حصیر- باریچی – باروتچی – باز= عقاب – بازار= سوق- بازدار= صاحب عقاب- بازرباشی= بزرگ بازار- بازرکان= بازرگان- بازوبند= باصوبند- بازی = ملعبه- بازیار = مربی شاهین وعقاب- پإسبانی = نگهبانی شب- باسقانی = بازرس- باشق = باشه نوعی عقاب- باطیه = پاتیل = بادیه- باغ = باغ – باغبان = باقدار- باغستان = بوستان – باک = پاک – بال = بال - باله = جوراب محکم از کلمه پیله گرفته شده ورقص باله از این کلمه است) پالوته= بالوظه= فالوذج = پالوده - بانو – بانوان- بانوکه= بانوچه – نمر = ببر= شیر اسد- بخشیش = بخشش برجد = لباس برچم = برچین – پرچه = یاره – برخ = سهمیه – برخاش = پرخاش باقة = دسته گل باغ گل – باغ داد.بغ داد = بغداد- برزخ = پرژک = پردک = پرده = برقع – برزغ = پرذوق پر نشاط- برزه = برزکار- بسط= بساط- از کلمه پوست پهن کردن بسط کردن وبساط کردن. بست = بستن – بستان از بو استان ویا باغ استان گرفته شده است. بستان = بگیر –بستانبان = باغبان- پستان = پستان –بغداد = بغ داد = خدا داد- باغ داد – بغوان = باغبان – بقجه = بقچه – بلاز= بلاژ= شیطان- بلاس = پلاس- بلبل- بلدام = پلید اندام = بلندم – بلس = پلوس = ابلیس – بلشت = پلشت = نجس – بلکون = بالگون - بلند= بلند- بلنک = پلنگ –بهادار= ثروتمند- بهار= بهار نوعی گل – به به = به به – بهبوذان = بهبود= شاد- بهرس = بهی = زیبا – پهریز= پرهیز- بهزر= به زر- بهلول – بهلوان = پهلوان- بهو = صوفه = ایوان – بوتقه = بوته = قالب – بوتین = پوتین – بوران = باران - بشارت – بوس = بوسه - بهلول از پهلوان – بهلوان = پهلوان – پوچ = بوش (خسارت)- - برهوت = بیابان - برو = برو- بر.از= پرواز- برید= بردن نامه – باز = عقاب وپادشه = باشه == شاهین- بذر= دانه
20

تعديل