الخدمة الآلية لمعلومات المطار: الفرق بين النسختين

لا يوجد ملخص تحرير
وسم: تكرار محارف
 
الشرح :
 
Message Explanation
This is Schiphol arrival information Kilo Indicates the broadcast is for aircraft inbound to Schiphol, and the bulletin's identification letter
Main landing runway 18 Right Main runway used for landing is 18R, which indicates the direction (180 degrees magnetic) and Right implies there are other runways with a similar direction (18L (left), and perhaps others, such as 18C (center))
Transition level 50 Lowest usable flight level is 50
Two zero zero degrees, one one knots Wind direction from azimuth 200 degrees magnetic (south-southwest), average 11 knots
Visibility 10 kilometres General visibility 10 kilometers or more
Few 1300 feet, scattered 1800 feet, broken 2200 feet Cloud layers at the indicated altitude above the airport
Temperature 15, dewpoint 13 Temperature and dewpoint in degrees Celsius
QNH 995 hectopascal QNH 995 hectopascal
No significant change No significant change in weather expected
Contact Approach and Arrival callsign only When instructed to contact the Approach and Arrival controller, check in with callsign only (for the sake of brevity)
End of information Kilo End of bulletin, and the bulletin's identification letter again
{| class="wikitable"
|-
! الرسالة !! الشرح
|-
| This is Schiphol arrival information Kilo ||
| مثال || مثال
|-
| مثالMain landing runway 18 Right || مثال
|-
| مثالTransition level 50 || مثال
|-
| مثالTwo zero zero degrees, one one knots || مثال
|-
|Visibility مثال10 kilometres || مثال
|-
| مثالFew 1300 feet, scattered 1800 feet, broken 2200 feet || مثال
|-
| مثالTemperature 15, dewpoint 13 || مثال
|-
| مثالQNH 995 hectopascal || مثال
|-
|No مثالsignificant change || مثال
|-
| مثالContact Approach and Arrival callsign only || مثال
|-
|End مثالof information Kilo || مثال
|-
| مثال || مثال
|}
==المراجع==
مستخدم مجهول